21 września 2018 Jonasza, Mateusza, Hipolita

Radni zagłosują nad absolutorium

dodał 2018-05-16
Radni zagłosują nad absolutorium
W piątek 25. maja radni spotkają się na kolejnej sesji. Jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. W porządku obrad także: wręczenie odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Rolnictwa”. Szczegółowy program poniżej.

 

Początek sesji o godzinie 10.00

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Grabowskiej za działania podejmowane w ramach pełnienia funkcji dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Pasłęku w latach 2014-2018.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 23 marca i 20 kwietnia 2018 roku.
7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania i wnioski sołtysów.
12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
14. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
15. Informacja Burmistrza Pasłęka o planowanych inwestycjach podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza kosztów na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 11/1)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 12/1)
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej parking.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu. (dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia poczekalni Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
26. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa.
27. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok:
a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
b) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 r.,
c) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
e) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
f) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
30. Sprawy różne.
a) Informacja na temat wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
31. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Szczepan   2018-05-17

Moze warto sie zainteresować plaga szczurów w pasłęku ! Uważam ze to jest najistotniejsza kwestia w tej chwili....


#Kot#Szczepan  2018-05-17

A gdzie ty te szczury widziałeś ?


#Szczepan #Kot  2018-05-22

Wystarczy rano albo wieczorem przejść sie ulica Gdańska Zwycięstwa Albo 3-go Maja zobaczysz napewno


#Leila#Szczepan   2018-05-22

Dziwne, chodzę tam często, nawet późnym wieczorem, szczura nie widziałam


#Tępiciel szczurów   2018-05-18

Szczury?Mnóstwo!A Chrapan to co myszka?


#W PIS dU   2018-05-18

Nasi radni to odważni ludzie,nie boja się wyborców.No sejm pissiorkowski to juz inna para kaloszy.Tam się boją nawet dzieci.Szczam ze śmiechu.


#Aha   2018-05-17

Nie ma piwnic dla kotów to i nie ma kotów. Pewnie dlatego sa szczury.


#S f   2018-05-16

dino dziku...


#Rozsądna   2018-05-16

Do punktu 23. Wystarczy rozsądnie gospodarować środkami, które ma do dyspozycji wymieniona poradnia. Zmniejszyć też można zatrudnienie poprzez zwiększenie godzin pracy z 20 na 30 tak jak zrobiły to inne powiaty.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...


We wtorek 25 września o godz. 12.00, podczas ślubowania przedszkolaków, oficjalnie...


Spektakl dla dzieci

Pozostało6 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...