16 czerwca 2021 Aliny, Benona, Anety
Reklama Heops

Czyste powietrze - dofinansowanie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-05-11
Czyste powietrze - dofinansowanie

Przypominamy, iż Gmina Pasłęk współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci mogą otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.

W celu pobrania wniosku należy założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl -> zakładka Czyste Powietrze -> Portal Beneficjenta. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu można pobrać wniosek i przejść do jego uzupełniania.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, tel. 55 248 20 01 wew. 84. Pracownik Urzędu sprawdza poprawność złożonych wniosków w przypadku samodzielnego wypełnienia przez Wnioskodawcę. Po zaakceptowaniu podpisany przez Wnioskodawcę wniosek w wersji papierowej jest przekazywany do WFOŚiGW w Olsztynie, Wnioskodawca natomiast wysyła wersję elektroniczną wniosku poprzez Portal Beneficjenta.

Pierwsza grupa Beneficjentów to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, a druga grupa Beneficjentów to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) powinni złożyć do Burmistrza Pasłęka wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia wydaje pracownik Referatu Finansowego, tel. 55 248 20 01 wew. 37.

Zaświadczenie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE.

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :Platformersi
POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2