21 kwietnia 2021 Anzelma, Bartosza, Feliksa
Reklama Heops

Jak ogłosić upadłość firmy?

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2021-02-03
Jak ogłosić upadłość firmy?

 

Otwarcie postępowania upadłościowego leży w interesie publicznym — wyeliminowanie z rynku niewypłacalnej firmy. Upadłość przedsiębiorstwa to proces polegający na likwidacji niewypłacalnego podmiotu gospodarczego, niezdolnego do organizowania na rynku krajowym działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy firma jest całkowicie niewypłacalna i nie może już wypełniać swoich zobowiązań wobec pracowników, klientów czy dostawców, jej kierownik musi zapewnić uporządkowany, kompletny proces zamknięcia firmy – w takich sytuacjach pomoc prawna jest nieoceniona. Aby wszystko działo się tak płynnie, jak to tylko możliwe, konieczne jest poznanie zasady tego procesu i dobrego prawnika, aby wszystko skończyło się jak najszybciej. Zagadnienia związane z upadłością firmy reguluje ustawa — Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy biznesmena uznaje się za niewypłacalnego, kiedy:

- Firma nie płaci w terminie wynagrodzeń i składek związanych z zatrudnieniem;

- Nie płaci terminowo za otrzymane towary, wykonane prace (usługi), nie spłaca kredytów i nie wypełnia innych zobowiązań zaciągniętych w transakcjach;

- Nie płaci terminowo podatków ustawowych i innych obowiązkowych składek;

- Spółka publicznie ogłosiła lub w inny sposób powiadomiła wierzyciela (wierzycieli), że nie jest w stanie lub nie chce wypełniać swoich zobowiązań;

- Spółka nie posiada majątku ani dochodu, z którego mogłaby odzyskać długi

W jaki sposób firma bankrutuje? Jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy to proces kilku kluczowych etapów. Procedura prowadzenia sprawy jest następująca. Po pierwsze — ogłoszenie upadłości — odpowiednie organy są zawiadamiane z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o planowanej upadłości. Następnie wniesienie sprawy do sądu — kierowane jest do sądu oświadczenie/wniosek o rozważenie wszczęcia postępowania upadłościowego. Organ sądu musi udzielić odpowiedzi, czy można wszcząć postępowanie upadłościowe. Sąd musi wydać decyzję w ciągu 1-2 miesięcy. Kolejny krok to wejście w życie decyzji — podjęta decyzja wchodzi w życie 10 dni po wydaniu wyroku przez sąd. Później następuje etap, w którym należy powiadomić wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Na koniec firma zostaje wyrejestrowana z listy podmiotów prawnych.

Jaka jest odpowiedzialność przy zamykaniu firmy i ogłoszeniu upadłości?

Najwięcej pracy i obowiązków ma osoba lub osoby zajmujące stanowisko szefa firmy. Bez wątpienia przyda się w takiej sytuacji pomoc prawna. Cały proces jest ściśle monitorowany przez odpowiednie władze i organy. Postępowanie wyjaśniające upadłość jest prowadzone całkowicie legalnie i nic nie może być ukryte.

Celowe bankructwo i upadłość firmy

Kolejną rzeczą, za którą musi odpowiadać szef upadłej firmy, jest celowe ogłoszenie upadłości. Zawieranie przez menedżera nowych umów i różnych transakcji z pełną świadomością, że firma nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków, traktowane jest jako wykroczenie, za które nie tylko musi zostać wydane odszkodowanie, ale także sam menedżer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Sankcje mogą zostać nałożone, jeśli sąd stwierdzi, że syndyk nie wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków, nie złożywszy wniosku o ogłoszenie upadłości, nie przedstawił odpowiednich dokumentów odpowiednim organom, zatajając informacje lub w inny sposób utrudniając postępowanie upadłościowe. Z mocy prawa karą za takie postępowanie może być od 3 do 5 lat pozbawienia możliwości pełnienia funkcji osoby zarządzającej lub zasiadania w członkostwie w innym organie zarządzającym. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji i jak najbardziej płynnie przeprowadzić proces upadłości, najlepiej jest robić wszystko w sposób przejrzysty i uczciwy: rozliczać się z wierzycielami, postępować zgodnie z instrukcjami sądowymi i współpracować z odpowiednimi organami oraz skorzystać z wykwalifikowanej pomocy prawnej w tym zakresie.

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :amur
POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2