21 stycznia 2022 Agnieszki, Jaros?awa
Reklama Heops

Mała Szkoła Drogą do Sukcesu

dodał 2019-05-29
Mała Szkoła  Drogą do Sukcesu

W Szkole Podstawowej w Błudowie realizowany jest Projekt pn.: „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Poddziałanie 2.2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. Całkowita wartość projektu wynosi 375 837,78 zł i obejmuje kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w wysokości 354 477,78 zł oraz kwotę stanowiącą wkład własny (niepieniężny) Gminy Młynary – 21 360,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy wśród 55 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez realizację zajęć rozwijających, wyrównawczych i terapeutycznych, wdrożenie nauczania metodą eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W projekcie 16 nauczycieli udoskonaliło swoje umiejętności pracy metodą eksperymentu i projektu. Rodzice uczestniczyli w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” oraz indywidualnych konsultacjach i zajęciach otwartych, które rozwinęły umiejętności wspierania rozwoju dzieci, w tym: pomoc dziecku z dysleksją.

W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające: matematyczne, przyrodniczo –matematyczne, przyrodnicze, zajęcia wyrównawcze z matematyki, terapii pedagogicznej dysleksji. Doskonalone są umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz warsztaty dla rodziców. Jeden nauczyciel uzyskał dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

W ramach realizowanego projektu uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W kilkuosobowych zespołach, pod okiem specjalistów samodzielnie wykonywali niezwykłe doświadczenia. Podczas zajęć odkryli w sobie pasję badacza. Uczestniczyli też w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki.

Mali odkrywcy brali udział w zajęciach laboratoryjnych: w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, w Planetarium we Fromborku i obserwatorium astronomicznym na Górze Żurawiej w Roninie, w Parku Krajobrazowym Mierzei Wiślanej w Stegnie.

Zostały również doposażone pracownie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz terapii pedagogicznej. Realizacja projektu znacząco wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami pracy tj. eksperyment, doświadczenia, obserwacje, projekt itp.

0
0

kocham jarka
nasza