21 maja 2022 Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Reklama Heops

Monografia Pasłęka

dodał 2005-01-11
Monografia Pasłęka

Powstające pod koniec lat 80-tych Towarzystwo Miłośników Pasłęka zakładało, że jednym z ważniejszych zadań będzie doprowadzenie do wydania polskiej monografii naszego miasta i okolic. Zasięg opracowania obejmowałby teren dawnego powiatu pasłęckiego. Kiedy jednak rozpoczęto pierwsze starania stworzenia zespołu redakcyjnego, którego celem było ustalenie tematyki opracowania, zakresu, formy, a co najważniejsze znalezienie autorów poszczególnych rozdziałów, większość obserwatorów nie wierzyło, że uda się zrealizować tak ambitny cel. Dochodził do tego problem sfinansowania całego przedsięwzięcia. 14 października 1990 r. został powołany Zespół Redakcyjny w składzie: mgr inż. Robert Kostecki, dr Józef Włodarski, mgr Wiesław Śniecikowski, mgr inż. Janusz Otręba, dr arch. Jan Salm.
Na przewodniczącego zespołu wybrano Janusza Otrębę. Efektem pracy zespołu było kilkanaście spotkań roboczych, które odbywały się głównie w Pasłęku. Jedno ze spotkań miało miejsce w Elblągu. Przez pewien czas uczestniczył w spotkaniach mgr Janusz Charytoniuk z Elbląga, który zadeklarował się napisać rozdział o Młynarach i okolicznych wsiach. Odbyło się nawet spotkanie z burmistrzem Młynar, którego celem było poinformowanie o zamiarze napisania monografii, w której jeden rozdział poświęcony byłby Młynarom.
10 października 1995 r. na kolejnym spotkaniu zespołu funkcję redaktora naczelnego przejmuje Józef Włodarski. W 1996 roku zespół powiększono o badaczy historii związanych z ośrodkiem gdańskim. Byli to między innymi: prof. dr hab. Jan Powierski, prof. dr hab. Błażej Śliwiński, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Krzysztof Maciej Kowalski, dr hab. Beata Możejko Chimiak, mgr Mieczysław Haftka. Ich udział znacznie wzmocnił możliwości szerszego spojrzenia na dzieje ziemi pasłęckiej. W późniejszym czasie do prac zespołu dołączył z Elbląga mgr historii Lech Słodownik. Natomiast nieoczekiwanie wycofał się z udziału w monografii mgr Janusz Charytoniuk. Po wstępnym skompletowaniu autorów oraz materiałów, 8 lutego 1995r. Towarzystwo Miłośników Pasłęka wystąpiło do burmistrza miasta i gminy z wnioskiem o sfinansowanie kosztów wydania monografii. Dodatkowo, ale już w następnym roku, TMP wystąpiło z propozycją, aby zawrzeć umowę na wydanie monografii.
Miało to miejsce 8 sierpnia 1996r. Propozycja umowy zawierała zakres tematyczny opracowania, tytuł, objętość, wielkość honorariów dla autorów spoza naszego regionu. Lokalni autorzy zrzekli się wynagrodzenia.
13 grudnia 1996 r. w Sali Rycerskiej pasłęckiego zamku odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja autorów monografii. Na spotkanie zaproszeni byli wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów. Rok 1997 przyniósł zakończenie prac. 15 kwietnia 1997r. większość materiałów zostało przekazanych do druku, którego podjęły się Olsztyńskie Zakłady Graficzne (zamówienie 165/97). Uroczysta kolaudacja książki miała miejsce 25 września 1997r. Na spotkanie zaproszono wiele osób związanych z wydaniem monografii. Spotkanie otworzył burmistrz Maciej Romanowski. Następnie głos zabrali: dyrektor Biblioteki Publicznej Barbara Gołąbek oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stanisław Paździor. Ze szczególnym zainteresowaniem wszyscy zgromadzeni na tej podniosłej uroczystości wysłuchali prof. Wacława Odyńca, recenzenta monografii i wielkiego przyjaciela Pasłęka. Po 3 latach kolportażu książki, nakład 1000 egzemplarzy uległ całkowitemu wyczerpaniu. Nie sposób w takim opracowaniu zawrzeć było całej historii Pasłęka i okolic mimo, że objętość wynosiła 708 stron. Miejmy jednak nadzieję, że będzie kiedyś okazja dopisać suplement. Wydanie monografii sfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Recenzentem był wspomniany już prof. Wacław Odyniec, a redaktorem naczelnym dr hab. Józef Włodarski. Wyboru zdjęć dokonali Wiesław Śniecikowski, Janusz Otręba, Robert Kostecki. Herb na stronie trzeciej wykonał Robert Kostecki. Wstęp napisał burmistrz miasta i gminy Maciej Romanowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Stanisław Paździor. Autorzy wstępu stwierdzili, że wydanie monografii wspaniale nawiązuje do jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich. Wspomnieli też o ks. Kazimierzu Cyganku, który był pierwszym powojennym prekursorem badań historii miasta. Nadmienili również, że wydanie monografii mogło się odbyć dzięki decyzji Rady Miejskiej w Pasłęku 1994-1998, która wyasygnowała na ten cel odpowiednie środki finansowe. Część zasadnicza książki składa się z następujących rozdziałów:
I Warunki fizjograficzne – Robert Kostecki,
II Z pradziejów okolic Pasłęka- Mieczysław Haftka,
III Dzieje ziemi pasłęckiej – Jan Powierski,
IV Z problematyki rozwoju przestrzennego Pasłęka- Jan Salm,
V Dzieje miasta Pasłęka w latach 1297-1454 –Wiesław Długokęcki,
VI Pasłęk jako ośrodek administracyjny i gospodarczy zakonu krzyżackiego –Wiesław Długokęcki,
VII Dzieje polityczne Pasłęka w okresie Związku Pruskiego i wojny trzynastoletniej.- Wiesław Długokęcki,
VIII Sfragistyka i heraldyka pasłęcka –Beata Możejko-Chimiak, Błażej Śliwiński,
IX Dzieje Pasłęka w okresie nowożytnym. – Józef Włodarski,
X Dawne inskrypcje Pasłęka- Krzysztof Maciej Kowalski,
XI Pasłęk w okresie od wojen napoleońskich do II wojny światowej (1807-1945),
XII Pasłęk w latach 1945-1997 – Wiesław Śniecikowski. Podrozdział: O oświacie – Stanisław Paździor,
XIII Rolnictwo-Janusz Otręba . Podrozdział o lecznictwie weterynaryjnym- Zbigniew Błaszczak,
XIV Wsie dawnego powiatu pasłęckiego – Lech Słodownik,
Aneksy. Opracowanie zbiorowe.

Więcej informacji o autorach, ich działalności naukowej, zainteresowaniach, napiszę w oddzielnym artykule.
Janusz Otręba


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :amur

Komentarze

kocham jarka
Żwirownia 1140 px