16 stycznia 2019 Marcelego, Waldemara

Nabór na wolne stanowisko

dodał 2017-09-14
Nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Pasłęka ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o naborze. jp

BURMISTRZ PASŁĘKA ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Pasłęku: stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi 1) Wymagania: a) wymagania niezbędne:  wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów – ochrona środowiska,  obywatelstwo polskie,  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, w warunkach pracy określonych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia o naborze,  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,  nieposzlakowana opinia; b) wymagania dodatkowe podlegające ocenie :  doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,  doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji publicznej, w tym samorządowej,  znajomość niżej wymienionych przepisów prawa: • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - część ustawy obejmująca: - Tytuł VI - Odpowiedzialność w ochronie środowiska - Tytuł VII - Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  posiadanie prawa jazdy kat. B,  kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres. 2) Zadania wykonywane na stanowisku d/s informatyki. 1. Całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk przypisanych Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych. 3. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 4. Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja. 5. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 6. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk w zakresie przypisanym Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 8. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami przypisanymi Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 10. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przypisanych Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 3) Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór: a) praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje częste prace w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w trudnym terenie, związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, b) praca wymaga pobytu w miejscach wytwarzania, odbioru i gromadzenia, zagospodarowania odpadów komunalnych, c) pracownik w ramach realizacji zakresu czynności będzie miał bezpośredni kontakt z odpadami komunalnymi oraz będzie narażony na oddziaływanie nieprzyjemnych zapachów i emisję innych czynników związanych z gromadzeniem i składowaniem odpadów, d) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami, e) przeciwwskazania do zatrudnienia określonych osób na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:  osoby o obniżonej sprawności narządów ruchu w stopniu uniemożliwiającym sprawne poruszanie się i wykonywanie zadań opisanych w pkt. 2 w warunkach pracy opisanych w pkt. 3 ppkt. a,b,c,  osoby mające utrudniony kontakt z innymi osobami z powodu obniżonej sprawności narządów mowy i słuchu w związku z wymogami, o których mowa w ppkt. d), f) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”: - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika (art. 19). 4) Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%. 5) Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko: 1. List motywacyjny. 2. Życiorys ( curriculum vitae ). 3. Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia. 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie. 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie. 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”). 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzona za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie – dotyczy osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych. 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 9. Podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”. 6) Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 26 września 2017 roku do godziny 15:30. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do Urzędu Miejskiego w Pasłęku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi". Dokumenty, o których mowa w punkcie 5 ogłoszenia, z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem, można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, z napisem na kopercie „Nabór na stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi". Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej. 7) Uwagi końcowe : Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko, który to konkurs zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w zarządzeniu Nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych (treść zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem internetowym: http://bip.paslek.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy” oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Informacja o przebiegu i wyniku naboru w zakresie wynikającym z przepisów prawa będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy" oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Pasłęk, 12.09.2017 r. BURMISTRZ PASŁĘKA dr Wiesław Śniecikowski


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Helou   2017-09-15

Co wy się podniecacie, to jest nabór, dla pracownika, który tam pracuje, zatrudniony nie w trybie urzędnika, teraz czas przerobić go na urzędnika i musi być taki nabór


#Www   2017-09-14

Niemila atmosfera to i pracownicy uciekaja...


#Zuza   2017-09-14

To prawda, że wymagania większe jak od kandydata na burmistrza, a pensja kilka razy mniejsza.


#Ssss   2017-09-14

@podpis chyba Ci co tam nigdy nie pracowali :-p Pensje to tylko burmistrz sobie moze zagwarantować... tyle lat siedzi na stołku to i reszta podopiecznych dostaje grosze, szczególnie młodzi pracownicy... a patrząc na wymagania od najniższego stołka mogliby pokusić się o jakis dodatek $...


#Podpis   2017-09-14

a co niektórzy tu pisali,że urzędasy tak dobrze zarabiają.A tu co? Klapa. Nie ma chętnych?


#Podpis   2017-09-14

Wszędzie trzeba dobrze pracować, a w urzędzie jeszcze nikt nie oberwał sobie zarękawków. pensja to co innego.


#Podpis   2017-09-14

Z tą odpowiedzialnością to przesadziłeś


#Obserwator   2017-09-14

Kolejny dobry pracownik odchodzi z urzędu. Co tam się dzieje? Moze ktoś to sprawdzić? Za dużo wymagań i obowiązków a pieniądze nie wiele większe niż najniższa krajowa. I odpowiedzialność jaka. Tragedia.


#Helou   2017-09-15

Co wy się podniecacie, to jest nabór, dla pracownika, który tam pracuje, zatrudniony nie w trybie urzędnika, teraz czas przerobić go na urzędnika i musi być taki nabór


#Www   2017-09-14

Niemila atmosfera to i pracownicy uciekaja...


#Zuza   2017-09-14

To prawda, że wymagania większe jak od kandydata na burmistrza, a pensja kilka razy mniejsza.


#Ssss   2017-09-14

@podpis chyba Ci co tam nigdy nie pracowali :-p Pensje to tylko burmistrz sobie moze zagwarantować... tyle lat siedzi na stołku to i reszta podopiecznych dostaje grosze, szczególnie młodzi pracownicy... a patrząc na wymagania od najniższego stołka mogliby pokusić się o jakis dodatek $...


#Podpis   2017-09-14

a co niektórzy tu pisali,że urzędasy tak dobrze zarabiają.A tu co? Klapa. Nie ma chętnych?


#Podpis   2017-09-14

Wszędzie trzeba dobrze pracować, a w urzędzie jeszcze nikt nie oberwał sobie zarękawków. pensja to co innego.


#Podpis   2017-09-14

Z tą odpowiedzialnością to przesadziłeś


#Obserwator   2017-09-14

Kolejny dobry pracownik odchodzi z urzędu. Co tam się dzieje? Moze ktoś to sprawdzić? Za dużo wymagań i obowiązków a pieniądze nie wiele większe niż najniższa krajowa. I odpowiedzialność jaka. Tragedia.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

DKK dla dzieci

Pozostało1 dzień

Biblioteka Publiczna w Pasłęku serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat na spotkania...


Zaproszenie na Jordan

Pozostało3 dni

Proboszcz parafii greckokatolickiej w Pasłęku ksiądz mitrat Andrzej Sroka zaprasza na...


20 stycznia 2019 r. w sali POK odbędzie się „Pasłęcki Koncert Noworoczny 2019”....