31 października 2020 Urbana, Krzysztofa
Nomex 2019

Nabór w ŚDS Rzeczna

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-10-15
Nabór w ŚDS Rzeczna

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTA ZAJĘCIOWY/ TERAPEUTA/INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Liczba stanowisk: 1 pełny etat


 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi, np.: terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy;

 2. Co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

 3. Obywatelstwo polskie;

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

 2. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

 3. Umiejętności interpersonalne, w szczególności łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie indywidualnych lub zespołowych zajęć wspierająco – aktywizujących, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym przy uwzględnieniu możliwości, zdolności i zainteresowań uczestników Domu.

 2. Udział w tworzeniu i weryfikacji indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących dla uczestnika Domu.

 3. Prowadzenie dzienników zajęć terapeutycznych z odnotowaniem w nich liczby uczestników biorących udział w zajęciach, tematu zajęć oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

 4. Ścisła współpraca z innymi członkami zespołu wspierająco – aktywizującego i opiekunami uczestników Domu, jak również instytucjami, organizacjami i lekarzami.

 5. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa podczas zajęć.

 6. Promowanie w środowisku lokalnym działań podejmowanych w ŚDS.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej.

 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae;

 2. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2;

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy – stanowiący „Załącznik nr 1 – kwestionariusz” do niniejszego ogłoszenia o naborze;

 5. Podpisane przez kandydata oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe - stanowiące „Załącznik nr 2 – oświadczenia”.

VI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk tel.: (55) 230 48 47, e-mail: sdsrzeczna@wp.pl, dalej: ADO.

 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH: Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

 3. DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY:

  1. Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  2. Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.

  3. Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. W przypadku nie spełniania wymagań formalnych lub nie umieszczenia Pani/Pana danych w protokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych kandydatów Pani/Pana dokumenty zostaną niezwłocznie zniszczone.

  2. W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty zostaną zniszczone.

 5. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:

Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail sdsrzeczna@wp.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

 1. KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod.sdsrzeczna@edpo.pl

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 26 października 2020 r. do godziny 14:00.

 2. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione podpisem z klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 3. W związku z obecną sytuacją zalecanym sposobem złożenia dokumentów rekrutacyjnych jest przesłanie ich pocztą tradycyjną na wskazany poniżej adres jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk

w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy/ terapeuta/instruktor terapii zajęciowej”

 1. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Nie należy składać dokumentów w formie elektronicznej.

VIII. Przebieg procesu rekrutacyjnego.

 1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

  1. I etap – sprawdzenie ofert wszystkich kandydatów pod względem formalnym i wybór kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe;

  2. II etap - rozmowa kwalifikacyjna dotyczącą m.in. kwalifikacji kandydata i jego predyspozycji do wykonywania pracy.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna wyłoni kandydatów, którzy:

  1. spełniają wymagania niezbędne oraz dodatkowe;

  2. posiadają kwalifikacje do pełnienia funkcji terapeuty zajęciowego/terapeuty w ŚDS w Rzecznej.

 3. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku na stronie internetowej www.glospasleka.pl, jest dostępny również na stronie internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Filia w Pasłęku i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzecznej.


Kierownik ŚDS w Rzecznej

Agnieszka Kurgan

 

Załącznik nr 1 – kwestionariusz

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

 

2. Data urodzenia ..............................................................................................................................

 

3. Dane kontaktowe...........................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku)...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku):

...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

……………………………………………………….......................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych

…………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 


......................................... ..........................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Załącznik nr 2 – oświadczenia

 

…………………………

(miejscowość i data)

 

..............................................

(nazwisko i imię)

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 1. Oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych*

 • nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo*

 • nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe*

 • posiadam obywatelstwo polskie*

 

 

…………………………………..

(czytelny podpis – imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa a podanych przeze mnie dodatkowo (takich jak, wizerunek na zdjęciu umieszczonym w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowań, itp.).

 

…………………………………..

(czytelny podpis – imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe

 


Żwirownia 1140 px
nasza2