14 maja 2021 Bonifacego, Dobieslawa, Macieja
Reklama Heops

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

dodał Miesiąc temu
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00

w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu przy ul. Mickiewicza 43 w pokoju nr 14 odbędzie się pierwsza publiczna licytacja nieruchomości położonej w Pasłęku przy ulicy Dąbrowskiego 10, stanowiącej należące do zobowiązanego Waldemara Stolarskiego prawo użytkowania wieczystego do 24.11.2088r. działki gruntowej nr 134/1 o powierzchni 0,0105 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 283,20 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00025802/6.

Działka gruntowa nr 134/1 posiada regularny prostokątny kształt i jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji magazynowej. Znajduje w się centralnej części Pasłęka, w obrębie Starego Miasta przy ul. Dąbrowskiego stanowiącej działkę nr 137/2 i posiada dostęp do drogi publicznej poprzez niezabudowaną działkę nr 130 - drogę wewnętrzną oraz niezabudowaną działkę nr 135/3 stanowiącą parking. W zasięgu działki (t.j. dz. nr 130) przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i sieć elektroenergetyczna. Działka sąsiaduje z terenem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa oraz z wielorodzinną zabudową mieszkaniową w formie zwartych kamienic. Działkę w całości stanowią tereny mieszkaniowe oznaczone w ewidencji symbolem B.

Budynek niemieszkalny murowany jest dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 105 m2 i powierzchni użytkowej 283,20 m2.. Zbudowany został w 1900r. z cegły ceramicznej pełnej. Obiekt jest nietynkowany z dwuspadowym dachem konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną z widoczną naruszoną konstrukcją i ubytkami w pokryciu. Budynek posiada małe, nieliczne otwory okienne pozbawione szyb. Obiekt jest nieużytkowany, kiedyś pełnił funkcje magazynową, obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym – wyraźne wzdłużne spękania ścian. Budynek jest wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Suma oszacowania wartości rynkowej nieruchomości wynosi 37.824,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100), zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 28.368,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 3.782,40 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 40/100) poprzez wpłatę gotówki w dniu licytacji do godz. 10.30 w pokoju nr 14 pracownikowi prowadzącemu licytację lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu i przedłożenia w dniu i miejscu licytacji.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwrócone zostanie niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111 d § 1 w/w ustawy.

Nieruchomość można oglądać (po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę pod nr tel. 55 6115708) w terminie od 01.04.2021r. do 14.04.2021r. W tym samym czasie można przeglądać protokół opisu i oszacowania wartości nieruchomości wraz z operatem szacunkowym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Elblągu przy ul. Mickiewicza 43 w pokoju nr 14 (po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę pod nr tel. 55 6115708).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności z egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych określony w ustawie z dnia 09.09.2000r., o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 815).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę składa się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 611 57 08.

Uwaga: Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji, nabywcy winni być zaopatrzeni w przyłbicę lub maseczkę ochronną oraz starać się o zachowanie 2 metrów odległości pomiędzy uczestnikami.


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :PIS
POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2