19 września 2021 Januarego, Konstancji, Teodora
Reklama Heops

Oferta pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY

dodał 2019-01-29
Oferta pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy.

 

1. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie, Godkowo 1, 14-407 Godkowo.

2. Tel/fax: 55 249 72 33, e-mail: spgodkowo@wp.pl.

3. Nazwa stanowiska: główny księgowy.

4. Wymiar czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu.

5. Informacja o warunkach pracy: norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca.

6. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

7. Przewidywany termin zatrudnienia: 4 marca 2019 r.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Nieposzlakowana opinia;

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

1. Ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej);

2. Biegła obsługa komputera, w tym programów finansowo – kadrowych (VULCAN PŁACE I KADRY, PŁATNIK, SIO BESTIA, PUMA MODUŁ FK, FAKTURY, BUDŻET, PŁATNIK), aplikacji PFRON, ZUS, sprawozdawczości GUS i programu bankowego (HOME BANKING);

3. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela;

4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole, sumienność i odpowiedzialność;

5. Mile widziane doświadczenie w pracy w szkole lub placówce oświatowej.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki (obsługa finansowo-księgowa placówki);

2. Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych i ich realizacja;

3. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych (wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi);

4. Czuwanie nad zgodnością operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5. Czuwanie nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

7. Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, sporządzanie przelewów;

8. Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

9. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej;

10. Sporządzanie list płac;

11. Prowadzenie wszelkich rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym;

12. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i analiz; 13. Prowadzenie, rozliczanie środków finansowych na ZFŚS;

14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS, deklaracji do Urzędu Skarbowego PFRON;

15. Sporządzanie wszelkich faktur, not księgowych związanych z działalnością szkoły;

16. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora;

18. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

1. Praca na stanowisku głównego księgowego poza pracą biurową wiąże się z wyjazdami służbowymi poza teren szkoły;

2. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej a okresowo stojącej i wymaga przemieszczania się po schodach budynku szkolnego;

3. Praca wymaga predyspozycji umożliwiających łatwy kontakt i porozumiewanie się z pracownikami i uczniami szkoły;

4. Praca wymaga umiejętności pracy w warunkach stresu;

5. Praca oparta jest na umiejętności posługiwania się komputerem i obsługi programów komputerowych.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys – Curriculum Vitae;

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie lub notarialnie;

5. Kserokopie świadectw pracy – w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, potwierdzone za zgodność z oryginałem w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie lub notarialnie;

7. Referencje – jeżeli kandydat takowe posiada;

8. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego;

9. Podpisane przez kandydata oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;

10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego;

11. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

12. Oświadczenie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;

13. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie, Godkowo 1, 14 - 407 Godkowo osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem w terminie do 25.02.2019 r. w godz. 7.00 – 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”. Dokumenty kandydatów, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 r o języku polskim (Dz.U.2018.931 t.j.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Uwagi końcowe

Otwarcie kopert odbędzie się 26.02.2019 r.- godz. 13:00. Nabór przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje kandydatów, których oferty spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wytypowani kandydaci zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i zawiadomieni indywidualnie o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie do 27.02.2019 r. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły www.spgodkowo.szkolnastrona.pl w terminie do 01.03.2019 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne mogą być odebrane osobiście, za pokwitowaniem w ciągu dziesięciu dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej szkoły www.spgodkowo.szkolnastrona.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Godkowo www.godkowo.pl oraz w internetowym serwisie informacyjnym www.glospasleka.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 55 249 72 33. Zdzisław Białobrzewski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :zakrzewko

Komentarze

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2