25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

Oferta pracy w Starostwie Powiatowym

dodał 2019-02-18
Oferta pracy w Starostwie Powiatowym

Starosta Elbląski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu

w Starostwie Powiatowym w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40

 

/wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%/

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)

- obywatelstwo polskie; o to stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele UE oraz  obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- wykształcenie wyższe,

- 5 lat stażu pracy,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

- kierunek/specjalność studiów wyższych – administracja,

- kurs w zakresie zarządzania oświatą,

- staż w pracy w administracji samorządowej na stanowisku kierowniczym,

- znajomość aktów prawnych, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych; ugruntowana znajomość innych przepisów prawa obejmujących sprawy edukacji, kultury, turystyki, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Strategii Rozwoju Kraju, Programów Operacyjnych, w tym RPO WiM na lata 2014-2020,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy,

- dbałość o wykonywanie zadań publicznych i o środki publiczne,

- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami oraz współpracownikami,

- sumienność, sprawność i bezstronność,

- umiejętność dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,

- chęć stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

- godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim,

- odporność na stres, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy
w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

-  nadzorowanie pracy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu,

- kierowanie pracą Wydziału i zapewnienie jego właściwej organizacji,

- przygotowywanie materiałów, informacji, projektów uchwał i zarządzeń oraz korespondencji dla potrzeb Starosty i Wicestarosty,

- udział w posiedzeniach organów Powiatu,

- realizowanie zadań związanych z finansowaniem oświaty, kultury, sportu i turystyki,

- kształtowanie i wdrażanie polityki w zakresie strategii rozwoju państwa, województwa i Powiatu Elbląskiego oraz opracowywanie strategii rozwoju Powiatu Elbląskiego i jej monitoring,

- współpraca z komisjami Rady Powiatu w zakresie realizacji polityki oświatowej, strategii rozwoju Powiatu oraz realizacji zadań w sferze kultury, sportu, turystyki i promocji Powiatu,

- prowadzenie spraw z zakresu oświaty,

- prowadzenie konkursów i olimpiad promujących Powiat Elbląski i inicjatywy mieszkańców Powiatu,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,

- inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych działań realizowanych przez samorząd powiatowy.

4. Warunki pracy na stanowisku:

- stanowisko – Naczelnik Wydziału,

- miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,

- wymiar czasu pracy – pełny

- system czasu pracy – równoważny,

- przewidywany termin rozpoczęcia pracy – luty/marzec 2019r.

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej),

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

6. Dodatkowe dokumenty:

- kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, pokój 106 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu,   ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu”

w terminie do dnia 18 lutego 2019r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat.elblag.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.


Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało5 godzin 41 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...