1 marca 2021 Antoniny, Radoslawa, Dawida
Reklama Heops

Ogłoszenie o naborze

dodał 2012-09-26
Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

DO SPRAW WINDYKACJI I ROZLICZEŃ KOSZTÓW

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku
ul. Westerplatte 10A

Kandydat powinien spełniać następując wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1) Wymagania dotyczące kandydatów ( wynikające z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych):
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- staż pracy - minimum 2 lata,
- obywatelstwo polskie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy; dopuszcza się niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia;

b) wymagania dodatkowe:
- umiejętności zawodowe : umiejętność obsługi programów księgowych czynszowo-rozliczeniowych, koszty , FK, płatnik ; obsługa pakietów exel, word; znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ,ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , ustawy o samorządzie gminnym, kodeks cywilny;
- doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji rządowej;
- doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości;
- predyspozycje osobowościowe: dobry stan zdrowia, umiejętności organizatorskie i mediacyjne, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, wysoki poziom etyki i kultury osobistej, sumienność, kreatywność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

2) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie windykacji w pełnym jej zakresie
- analiza i księgowanie kosztów ,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
- wyliczanie kaucji mieszkaniowych
- sprawy kadrowe
- zastępstwo w dziale ( m.in. obsługa kasy )


3) Informuje się kandydatów , że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku , w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.


4) Informacja o warunkach pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór:

- praca biurowa

 

 

5) Wymagane dokumenty :
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w ZGKiM lub notarialnie ,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim , które zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, potwierdzona za zgodność z oryginałem w ZGKiM lub notarialnie,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy,
f) kopie świadectw pracy w rozumieniu Kodeksu pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej , a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem w ZGKiM lub notarialnie,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) posiadane referencje i kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.)".

6) Termin i miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 08 października 2012 roku do godz.14.00. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do ZGKiM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku , ul. Westerplatte 10A w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko do spraw windykacji i rozliczeń kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku" .
 Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, z wymaganym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, można przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 14-400 Pasłęk , ul. Westerplatte 10A, z napisem na kopercie napisem „Nabór na stanowisko do spraw windykacji i rozliczeń kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku".
Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

7) Uwagi końcowe :
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.
Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko, który to konkurs zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w zarządzeniu nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Konkursy" oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w ZGKiM w Pasłęku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Konkursy" oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w ZGKiM w Pasłęku.

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Ulikowski

 Aby dodać komentarz musisz się zalogować

Formularz logowania

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się Tutaj


#Gość   2012-09-26

Brakuje jeszcze aby kandydat posiadał czarny pas w kwa-kwondo. hahaha. No i oszczędności w amber gold


#"Ciemności gipskie".   2012-09-26

Więcej jasności na 3 maja.Prosimy!Plisssssssssssss!


#Heniu   2012-09-26

Ogłoszenie to formalność. Przyjmą zapewne synalka radnego lub kogoś z "referencjami" lokalnego notabla.


#Marys   2012-09-26

BRAWO m tak i ja mysle, pozdrawiam


#M.   2012-09-26

I tak przyjma kogos po znajomośći tak jak w wiekszości firm w naszym miescie i po co te wymagania?


#Slash   2012-09-26

Do ciemności egipskie.. Zgdadzam sie z Tobą.. Dodam, ze także wieczorem wszędzie świecą już latarnie tylko na 3 Maja ciemnosci!!


#"Ciemnośći egipskie"   2012-09-26

Dlaczego na ul.3 Maja gasną światła rano o godz.5.15 a na mieście czy ul.Sprzymierzonej palą się dłużej do 8.00.Jest /już/ jeszcze ciemno dużo ludzi zwłaszcza kobiet idzie do pracy na 5.30 czy 6.00.Jak się dostanie w głowę to nawet nie wiadomo komu podziękować.Sorki.


#Widz   2012-09-26

nie nie każdy musi chodzić do OPIEKI iPATOLOGIA W 90% dalej tam chodzi bo do roboty się nie chce iść.Baby siedzą w domach bo za 15.00 zł nie pójdzie do roboty i wio do opieki -tak jest prawda


#Niedoszły emeryt   2012-09-26

Czy mam szanse na zatrudnienie? Staż pracy 38 lat, do emerytury brak mi 2 lata?


#CZYTELNIK   2012-09-26

KIEDYŚ BYŁY-GEESY-PEESSY-PIJALNIE PIWA-WSZYSTKO SIĘ OPŁACAŁO-ŻYCIE TĘTNIŁO-KAŻDY MIAŁ PRACĘ-POPŁATNĄ,ŚREDNIĄ-KAŻDY BYŁ ZADOWOLONY-WYKSZTAŁCENIE NIE WAŻNE-KULTURA-INTELIGENCJA-TO SIĘ LICZYŁO-OPIEKA SPOŁECZNA BYŁA DLA LUDZI ZPATOLOGI-DZISIAJ KAŻDY JEST ZMUSZONY PO PSI GROSZ TAM ZAJRZEĆ-NIE MA SKŁADU ANI ŁADU-BRAK POLITYKI FINANSOWEJ,DOBREGO GOSPODARZA W NASZYM MIEŚCIE-CZEKAĆ NA LEPSZE JUTRO-A TE JUTRO BĘDZIE-JUTRO


#Anonim   2012-09-26

Mądrze piszesz PASŁĘCZANIN


#PASŁĘCZANIN   2012-09-26

MAM APLIKACJE;PRAWA;I CO Z TEGO BYŁEM ADWOKATEM-OBECNIE NA EMERYTURZE-I CO Z TEGO GDYBYMBYŁ W WIEKU PRODUKCYJNYM TO NIKŁE SZANSE BO LUDZI BRONIŁEM-NAM STARUCHOM NIE POTRZEBA JUŻ DOROBKU-RENCISTÓW,EMERYTÓW WYPĘDZIĆ NA BUJANE FOTELE W DOMU-MŁODYM,MŁODYM DAĆ PRACE-NIECH WDROŻAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI-TO NASZA POLSKA MOŻE ZMIENI SIĘ NA LEPSZE-POZDRAWIAM


#PASŁĘCZANIN   2012-09-26

WSTYD-SIEDZĄ NA STANOWISKACH PO KILKANAŚCIE LAT-NAGLE COŚ TAM-CIEKAWY JESTEM CZY 15.LAT TEMU TAKIE WYMOGI BYŁY,DZISIAJ TYLU MŁODYCH LUDZI JEST PO WYKSZTAŁCENIACH-ZAREJESTROWANYCH W URZĘDACH PRACY-ZREZYGNOWANYCH Z ŻYCIA BO NIKT I NIC NIE PRZEDSTAWI JAKIEJŚ OFERTY DO PRACY-TYLKO WYMOGI JAK NA PREZESA BANKU-ALE I ONI WYBIERAJĄ O ZNAJOMOŚCI I ZA ŚCIANY SĄSIADA.NA INTERWENCJE ZGŁASZAJĄ SIĘ LUDZIE WYKSZTAŁCENI-BIORĄ WSZYSTKO BYLEBY RODZINĘ UTRZYMAĆ-A TU TAKIE WIELKIE-WIDZIMISIE


#Anonim   2012-09-26

bardzo trafne ostatnie stwierdzenie


#ZuzannaŚrodowiskowa   2012-09-26

wymagania są takie jakie kwalfikacje ma znajomy widziany na tym stanowisku...


#Widzów   2012-09-26

jakie to wymkagania -przestań . Po zawodówce czy średnim nie wezmą -przecież to jasne.


#***   2012-09-26

wymagania są nie liche:)


#Jerzy   2012-09-26

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu:
Ogłoszenie o naborze...


nasza2