28 stycznia 2022 Walerego, Radomira, Tomasza
Reklama Heops

Ogłoszenie o naborze – wymiana źródła ciepła

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2022-01-13
Ogłoszenie o naborze – wymiana źródła ciepła

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na wymianę źródła ciepła

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

1. Na podstawie Uchwały nr IV/35/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2021 roku, poz. 2662).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej, o której mowa wyżej są w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

e) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

posiadające źródło ciepła podlegające wymianie, zlokalizowane na terenie gminy Pasłęk oraz tytuł prawny do nieruchomości (własność/współwłasność), na której znajduje się to źródło ciepła.

2. Zgodnie z §1 ust. 3 ww. uchwały dotacja może być udzielona na pokrycie następujących wydatków:

a) zakup proekologicznego źródła ciepła:

- kocioł elektryczny,

- kocioł gazowy,

- kocioł olejowy,

- kocioł na pellet drzewny,

b) zakup osprzętu niezbędnego do instalacji proekologicznego źródła ciepła,

c) montaż i uruchomienie proekologicznego źródła ciepła,

d) zakup i montaż węzła cieplnego,

e) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej,

f) wykonanie przyłącza do sieci gazowej w związku z przejściem na ogrzewanie gazowe.

3. Wysokość dotacji:

Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50% udokumentowanych kosztów, na pokrycie których może być przyznana dotacja, przy czym:

a) na inwestycję w budynku jednorodzinnym lub w budynku z jednym lokalem użytkowym może być udzielona dotacja w wysokości 4 000,00 zł,

b) na inwestycję związaną ze zmianą ogrzewania na proekologiczne dla więcej niż jednego mieszkania lub lokalu użytkowego, może być udzielona dotacja w wysokości 6 000,00 zł.

4. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać do Burmistrza Pasłęka:

a) w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, przy czym o złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Pasłęku,

b) pocztą elektroniczną na adres: paslek@paslek.pl, w formie skanu, przy czym o złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu wniosku na mailową skrzynkę odbiorczą: paslek@paslek.pl.

5. Wymogi formalne wniosku o udzielenie dotacji celowej:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien:

a) zostać złożony na właściwym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/21 rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

b) powinny zostać wypełnione wszystkie wymagane pozycje formularza wniosku oraz podane wszystkie wymagane dane określone w tym formularzu,

c) wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy,

d) wniosek powinien zawierać wymagane w odniesieniu do danego Wnioskodawcy załączniki, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/35/21 rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021r.

6. Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2022 r.

7. Postanowienia końcowe:

1) Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatruje Burmistrz Pasłęka.

2) Dotacje celowe przyznawane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok budżetowy, zapisanych w uchwale budżetowej Gminy Pasłęk, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

3) Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest Wnioskodawcy telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, wraz z zaproszeniem do podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.

4) Informacja o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku lub zawieszeniu procedowania wniosku z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje na dany rok budżetowy, przekazywana jest Wnioskodawcy w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnienie.

5) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji celowej jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

6) Wnioskodawca jest obowiązany wykorzystać dotację do dnia 31 października 2022 r., a wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wymaganymi dokumentami, powinien zostać złożony w terminie 14 dni od wykorzystania dotacji, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2022roku.

Kwota zaplanowana w Budżecie Gminy Pasłęk na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne w 2022 roku to 200 000,00 zł.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma możliwości uzyskania dotacji na kotły węglowe.

 Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

 • pasleczanka
   Ponad tydzień temu, 2022-01-15

  pytanie do rzadzacych powiatem,wojewodztwem,regionem ,w ktorych byl i jest PASLEK dlaczego PASLEKw 21 wieku nie ma sieci gazowej?fajnie rzadzic jak sie ma pieniazki z ue i podpisac starostowskim,burmistrzowskim nazwiskiem czego t ja dokonalem za kase z ue.ok.gdzie jest basen i siec gazowa? w moragu,elblagu lidzb.warm.DLACZEGO NIE W PASLEKU?

  łżą jak najęci
   Dwa tygodnie temu, 2022-01-14

  PSG nie przyłącza nowych odbiorców " Duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej spowodowało, że środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane. Łgarstwo polega na tym, że nawet jak chcesz zapłacić sam za przyłączenie to nie ma takiej możliwości. Zaraz zaczną włazić ruskim po palcu bo masa domów nie może być zamieszkana z uwagi na brak źródła ciepła.

  ten sam
   Dwa tygodnie temu, 2022-01-13

  Ale dzisiaj wysyp komentarzy!

  swoje wiem
   Ponad 2 tygodnie temu, 2022-01-13

  Niedługo ludzie będą wracać do trociniaków. Ile trzeba mieć czego albo nie mieć niczego żeby w dzisiejszych czasach namawiać ludzi do wymiany pieców.

kocham jarka
nasza