25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

Ogłoszenie - oferta pracy

dodał 2019-02-01
Ogłoszenie - oferta pracy

OFERTA PRACY

                                   STANOWISKO – PSYCHOLOG – 0,75 etatu                                    

w

                     ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RZECZNEJ

 

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia

- co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

- posiadanie nieposzlakowanej opinii

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  1. Wymaganie dodatkowe:

- odpowiedzialność

- komunikatywność

- cierpliwość

- samodzielność

- kreatywność

- dobra organizacja pracy

- zdolność do samodzielnej pracy w sytuacjach stresowych

- umiejętność współpracy.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- diagnoza psychologiczna

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami ŚDS

- działania iwterwencyjno-wspierające i udzielenie pomocy psychologicznej

- ścisła i stała współpraca z pozostałymi pracownikami ŚDS oraz z rodzinami uczestników

- prowadzenie dokumentacji

- sporządzanie oceny stanu psychicznego uczestników

- prowadzenie treningu umiejętności społecznych.

  1. Wymagane dokumenty

       - List motywacyjny.

       - Życiorys kandydata.

        - Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, o którym mowa w pkt 1:

a) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w  ŚDS w Rzecznej lub u notariusza,

b) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

- Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem w ŚDS w Rzecznej lub u notariusza.

- Wypełniony kwestionariusz osobowy – formularz dostępny m. in. na stronie bip.paslek.pl w zakładce Konkursy.

- Kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz rekomendacje.

- Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe.

-  Podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie          danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:

         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,z późn.      zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 233, poz. 1458 z późn. zm.)”.- życiorys kandydata

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny14.oo .

 Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem poczty do ŚDS w Rzecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty można składać osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzecznej, Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 ogłoszenia, z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem, można przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk.

Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

  1. Przebieg procesu rekrutacyjnego.

Proces rekrutacji będzie odbywał się  w dwóch etapach:

I etap- sprawdzenie przez Komisję Rekrutacyjną ofert wszystkich kandydatów pod względem formalnym i wybór kandydatów spełniających  wymagania niezbędne oraz  wymagania dodatkowe

II etap- rozmowa kwalifikacyjna dotyczącą m.in. znajomości wymaganych przepisów, kwalifikacji kandydata i jego osobowości.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#EVA   2019-02-02

Dorwało się kolesiostwo do władzy i teraz pastwi się nad szukającymi pracy.


#Nick   2019-02-01

Ale wymagania. 3/4 etatu a warunków cały stos. Jeszcze zapomnieli napisać za ile. Żenada


#Ania#Nick  2019-02-02

Nie zapomnieli, nie napisali żeby Cie w oczy nie razilo


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało5 godzin 56 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...