25 października 2021 Darii, Wilhelminy, Bonifacego
Reklama Heops

Ogłoszenie UMiG w Pasłęku

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-09-22
Ogłoszenie UMiG w Pasłęku

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk

Burmistrz Pasłęka ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

1. Na podstawie Uchwały nr IV/35/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2021 roku, poz. 2662).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej, o której mowa wyżej są w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

e) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

posiadające źródło ciepła podlegające wymianie, zlokalizowane na terenie gminy Pasłęk oraz tytuł prawny do nieruchomości (własność/współwłasność), na której znajduje się to źródło ciepła.

2. Zgodnie z §1 ust. 3 ww. uchwały dotacja może być udzielona na pokrycie następujących wydatków:

a) zakup proekologicznego źródła ciepła:

- kocioł elektryczny,

- kocioł gazowy,

- kocioł olejowy,

- kocioł na pellet drzewny,

- kocioł na węgiel

b) zakup osprzętu niezbędnego do instalacji proekologicznego źródła ciepła,

c) montaż i uruchomienie proekologicznego źródła ciepła,

d) zakup i montaż węzła cieplnego,

e) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej,

f) wykonanie przyłącza do sieci gazowej w związku z przejściem na ogrzewanie gazowe.

3. Wysokość dotacji:

Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50% udokumentowanych kosztów, na pokrycie których może być przyznana dotacja, przy czym:

a) na inwestycję w budynku jednorodzinnym lub w budynku z jednym lokalem użytkowym może być udzielona dotacja w wysokości 4 000,00 zł,

b) na inwestycję związaną ze zmianą ogrzewania na proekologiczne dla więcej niż jednego mieszkania lub lokalu użytkowego, może być udzielona dotacja w wysokości 6 000,00 zł.

4. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać do Burmistrza Pasłęka:

a) w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, przy czym o złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Pasłęku,

b) pocztą elektroniczną na adres: paslek@paslek.pl, w formie skanu, przy czym o złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu wniosku na mailową skrzynkę odbiorczą: paslek@paslek.pl.

5. Wymogi formalne wniosku o udzielenie dotacji celowej:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien:

a) zostać złożony na właściwym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/21 rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

b) powinny zostać wypełnione wszystkie wymagane pozycje formularza wniosku oraz podane wszystkie wymagane dane określone w tym formularzu,

c) wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy,

d) wniosek powinien zawierać wymagane w odniesieniu do danego Wnioskodawcy załączniki, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/35/21 rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

6. Termin składania wniosków: do 30 września 2021 r.

7. Postanowienia końcowe:

1) Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatruje Burmistrz Pasłęka.

2) Dotacje celowe przyznawane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok budżetowy, zapisanych w uchwale budżetowej Gminy Pasłęk, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

3) Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest Wnioskodawcy telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, wraz z zaproszeniem do podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.

4) Informacja o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku lub zawieszeniu procedowania wniosku z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje na dany rok budżetowy, przekazywana jest Wnioskodawcy w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnienie.

5) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji celowej jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

6) Wnioskodawca jest obowiązany wykorzystać dotację do dnia 31 października 2021 r., a wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wymaganymi dokumentami, powinien zostać złożony w terminie 14 dni od wykorzystania dotacji, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2021 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 55 248 20 01 wew. 84

 


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2