16 sierpnia 2022 Rocha, Stefana, Joachima
Reklama Heops

Opieka wakacyjna w przedszkolach

dodał Ponad miesiąc temu, 2022-06-25
Opieka wakacyjna w przedszkolach

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pasłęk w 2022 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Opiekę wakacyjną organizują w lipcu – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku, w sierpniu -Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku.

I. Zasady ogólne

1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk.

2. Zapisy na dyżur prowadzą placówki dyżurujące tzn. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku i Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych placówek.

II. Przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

1.Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego kierując się zasadą pierwszeństwa:

- przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

- przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, tj. do przedszkola „macierzystego”.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie do dnia 30.06.2022 r., na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

3.Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, organizującym opiekę wakacyjną.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 


kocham jarka
gp reklama