28 stycznia 2022 Walerego, Radomira, Tomasza
Reklama Heops

Planowanie z mieszkańcami - dyżur konsultacyjny w Krośnie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-12-08
Planowanie z mieszkańcami - dyżur konsultacyjny w Krośnie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia mobilnego punktu konsultacyjnego, który będzie udzielał informacji w związku z trwającymi pracami planistycznymi w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko w gminie Pasłęk.

Dyżur konsultacyjny odbędzie się w dniu 10 grudnia br. (piątek) w godzinach od 13:00 do 16:00 przy sklepie w miejscowości Krosno.

Przypominamy, że celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk jest przygotowanie terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową i magazynowo -składową. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 78 ha.

Tereny przewidziane do objęcia opracowaniem wymagają określenia spójnych rozwiązań przestrzennych, szczególnie w zakresie ich przeznaczenia na cele zgodne z aktualnie obowiązującym dokumentem "Studium" oraz uwzględniających ich położenie w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-usługowej, przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt ludzi, a także w stosunku do lokalizacji terenów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Rozwiązania te zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w sposób priorytetowy muszą uwzględniać konieczność ochrony tych terenów pod względem negatywnego oddziaływania planowanego zagospodarowania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, a w szczególności wszelkich działań i planów związanych z ich zagospodarowaniem na cele intensywnej produkcji zwierzęcej w tym przemysłowych ferm hodowli.
Celem konsultacji społecznych jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w tym zakresie.

https://youtu.be/Ft-dho-o7hQ


kocham jarka
nasza