7 grudnia 2019 Marcina, Ambrożego, Teodora

Ponowne ślubowanie radnego

dodał 2019-05-17
Ponowne ślubowanie radnego

W piątek 24 maja spotkają się radni rady miejskiej na kolejnej VIII sesji kadencji 2018 – 2023. Sesja rozpoczyna się w Sali Rycerskiej o godzinie 10:00. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad jest ślubowanie Mariusza Ficaka wybranego w ponownym głosowaniu. Poniżej cały porządek VIII sesji.

jp

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 Pana Mariusza Ficaka wybranego w ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 14 kwietnia 2019 roku.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 1. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. odnowienia i uzupełnienia tynków oraz odnowienie zewnętrznych drzwi w budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marianka).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. utwardzenia terenu przy drodze powiatowej na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pasłęk.
 14. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2018-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach ławników na kadencję 2020-2024.
 17. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2018 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                                     mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Spoldzielcza   2019-05-18

Mnochaja lita Mariusz i powodzenia


#Zgroza#Spoldzielcza  2019-05-19

a co to mniejszość narodowa w radzie


#Doradca   2019-05-17

Jeju tyle punktów obrad w ciągu jednej sesji miejcie troszkę litości pozwólcie żyć .


#Janosik   2019-05-17

Co jest z wodą na ul. Westerplatte, nie ma od rana tak samo jak nie ma żadnej informacji o awarii czy pracach?


#Bohtan#Janosik  2019-05-17

Może łodieli bo nie płacom


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Przypominamy o wystawie

Pozostało2 dni

Piotr Adamczyk dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku zaprasza na otwarcie wystawy...


Zbiórka krwi - każdy może wziąć udział

Pozostało2 dni

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 9 grudnia w godzinach od...


Pierniki i marcepany

Pozostało3 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają...