Ponowne ślubowanie radnego

dodał Ponad miesiąc temu, 2019-05-17
Ponowne ślubowanie radnego

W piątek 24 maja spotkają się radni rady miejskiej na kolejnej VIII sesji kadencji 2018 – 2023. Sesja rozpoczyna się w Sali Rycerskiej o godzinie 10:00. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad jest ślubowanie Mariusza Ficaka wybranego w ponownym głosowaniu. Poniżej cały porządek VIII sesji.

jp

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 Pana Mariusza Ficaka wybranego w ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 14 kwietnia 2019 roku.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 1. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. odnowienia i uzupełnienia tynków oraz odnowienie zewnętrznych drzwi w budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marianka).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. utwardzenia terenu przy drodze powiatowej na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pasłęk.
 14. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2018-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach ławników na kadencję 2020-2024.
 17. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2018 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                                     mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Spoldzielcza   Ponad miesiąc temu, 2019-05-18

Mnochaja lita Mariusz i powodzenia


#Zgroza#Spoldzielcza  Ponad miesiąc temu, 2019-05-19

a co to mniejszość narodowa w radzie


#Doradca   Ponad miesiąc temu, 2019-05-17

Jeju tyle punktów obrad w ciągu jednej sesji miejcie troszkę litości pozwólcie żyć .


#Janosik   Ponad miesiąc temu, 2019-05-17

Co jest z wodą na ul. Westerplatte, nie ma od rana tak samo jak nie ma żadnej informacji o awarii czy pracach?


#Bohtan#Janosik  Ponad miesiąc temu, 2019-05-17

Może łodieli bo nie płacom


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Czy będzie nowy rekord na KRAM GOLF CUP?

Pozostało3 dni

29 czerwca na polu golfowym Sand Valley w Pasłęku odbędzie się szósta...


Muzyka polska powraca nad Warmię i Żuławy

Pozostało9 dni

„Muzyka Polska na Warmii i Żuławach” to festiwalowa specjalność...


Muzyka polska na Żuławach

Pozostało9 dni

„Muzyka polska na Żuławach” to letni festiwal Elbląskiej Orkiestry...