30 maja 2020 Ferdynanda, Karola, Jana

Pożary sadzy

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-04-19
Pożary sadzy

Zapraszamy do lektury tekstu przygotowanego przez zawodowego strażaka a dotyczącego pożarów sadzy. Autor pisze dlaczego warto dbać o kominy dymowe. Często przez związane z tym zaniedbania tracimy dobytek życia. Poniżej znajdą Państwo również statystyki pożarów sadzy w mieście i gminie Pasłęk.

jp

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

KONTROLE OKRESOWE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej między innymi na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrole te powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych) lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Osoba dokonująca kontroli
ma obowiązek sporządzić protokół, w którym powinna opisać usterki i uchybienia,
a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki.

Mimo, że obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych nie obejmuje między innymi właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, celowym jest jednak przeprowadzanie ww. kontroli okresowych w celach prewencyjnych.

art. 62, art.70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity- Dz.U. z 2018 r., poz.1202)

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych
w okresach ich użytkowania:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz
  w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych powyżej - co najmniej raz
  na 3 miesiące;

 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych powyżej -
  co najmniej raz na 6 miesięcy.

W ww. obiektach lub ich częściach, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego
i letniskowego.

§34 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz.719 z późniejszymi zmianami)

NAPRAWA I KONSERWACJA

Naprawę i konserwację przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone
w odrębnych przepisach.

Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.

§ 19 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz.836 z późniejszymi zmianami)

SANKCJE

Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających min. na: używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej
do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających między innymi na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalinowych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art.82 §1 pkt 3 i §2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz.618 z późniejszymi zmianami)

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAPALENIA SIĘ SADZY W KOMINIE

 1. Wygaś palenisko w piecu/kominku i zamknij dopływ powietrza do pieca/kominka.

 2. Zaalarmuj straż pożarną – telefon nr 998 lub 112.

 3. W żadnym wypadku do wygaszenia pieca czy pożaru sadzy w kominie nie można używać wody. Płonący komin może nagrzać się nawet do 1500 C0. Użycie do gaszenia wody spowoduje powstanie dużej ilości pary w bardzo krótkim czasie, co może doprowadzić do pęknięcia komina, oparzenia osób przebywających w pobliżu.

 4. Bacznie obserwuj komin na całej jego wysokości i sprawdzać czy nie nagrzewa się niebezpiecznie albo nie pęka. Od rozgrzanego komina mogą bowiem zapalić się umieszczone blisko niego materiały palne (np. meble, podłoga, poszycie dachu).

W razie konieczności przystąp do gaszenia pożaru w zarodku z wykorzystaniem dostępnych środków, ogranicz rozprzestrzenianie się pożaru.

Paląca się sadza, może doprowadzić do rozszczelnienia ścian komina i przedostania się do pomieszczeń tlenku węgla lub innych niebezpiecznych produktów spalania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia komina występuje zwłaszcza w okolicach poddasza, gdzie przewody przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia i są bardziej podatne
na pęknięcia z powodu gwałtownej różnicy temperatur.

 1. Likwidacją pożaru zajmą się strażacy. Gaszenie płonącej sadzy polega na zakryciu wylotu komina gęstym, metalowym sitem i czekaniu, aż sadza się wypali, co może potrwać nawet kilka godzin. Do gaszenia pożaru sadzy w kominie można użyć piasku i/lub soli kuchennej, które należy wsypać do przewodu spalinowego od góry. Skuteczne jest również użycie gaśnicy proszkowej - w tym przypadku środek gaśniczy „wtłaczamy”
  do wyczystki w dole komina.

 2. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i sprawdził ich stan techniczny.                                         

ROK 2017:

CO Pasłęk 6, gmina 1

Pożar sadzy Pasłęk 6, gmina 12

ROK 2018:

CO Pasłęk 4, gmina 0

Pożar sadzy Pasłęk 17, gmina 15

ROK 2019:

CO Pasłęk 1, gmina 4

Pożar sadzy Pasłęk 4, gmina 10

ROK 2020

CO Pasłęk 1, gmina 0

Pożar sadzy Pasłęk 11, gmina 10

Materiały edukacyjne dotyczące promocji bezpieczeństwa w tym zagrożeń związanych z tlenkiem węgla:

 • Strona internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zakładka porady

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_

 • Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

http://www.straz.elblag.com.pl/

 • FB – kampania na profilu @prewencjaspoleczna; posty tematyczne z grafiką kampanii oraz kalendarium wydarzeń z kraju

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności