10 grudnia 2018 Julii, Danieli, Bogdana

Radni zagłosują nad absolutorium

dodał 2018-05-16
Radni zagłosują nad absolutorium
W piątek 25. maja radni spotkają się na kolejnej sesji. Jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. W porządku obrad także: wręczenie odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Rolnictwa”. Szczegółowy program poniżej.

 

Początek sesji o godzinie 10.00

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Grabowskiej za działania podejmowane w ramach pełnienia funkcji dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Pasłęku w latach 2014-2018.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 23 marca i 20 kwietnia 2018 roku.
7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania i wnioski sołtysów.
12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
14. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
15. Informacja Burmistrza Pasłęka o planowanych inwestycjach podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza kosztów na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 11/1)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 12/1)
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej parking.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu. (dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia poczekalni Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
26. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa.
27. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok:
a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
b) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 r.,
c) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
e) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
f) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
30. Sprawy różne.
a) Informacja na temat wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
31. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Szczepan   2018-05-17

Moze warto sie zainteresować plaga szczurów w pasłęku ! Uważam ze to jest najistotniejsza kwestia w tej chwili....


#Kot#Szczepan  2018-05-17

A gdzie ty te szczury widziałeś ?


#Szczepan #Kot  2018-05-22

Wystarczy rano albo wieczorem przejść sie ulica Gdańska Zwycięstwa Albo 3-go Maja zobaczysz napewno


#Leila#Szczepan   2018-05-22

Dziwne, chodzę tam często, nawet późnym wieczorem, szczura nie widziałam


#Tępiciel szczurów   2018-05-18

Szczury?Mnóstwo!A Chrapan to co myszka?


#W PIS dU   2018-05-18

Nasi radni to odważni ludzie,nie boja się wyborców.No sejm pissiorkowski to juz inna para kaloszy.Tam się boją nawet dzieci.Szczam ze śmiechu.


#Aha   2018-05-17

Nie ma piwnic dla kotów to i nie ma kotów. Pewnie dlatego sa szczury.


#S f   2018-05-16

dino dziku...


#Rozsądna   2018-05-16

Do punktu 23. Wystarczy rozsądnie gospodarować środkami, które ma do dyspozycji wymieniona poradnia. Zmniejszyć też można zatrudnienie poprzez zwiększenie godzin pracy z 20 na 30 tak jak zrobiły to inne powiaty.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Muzyka dla ucha malucha

Pozostało1 dzień

Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...


Biblioteka Publiczna w Pasłęku serdecznie zaprasza na przedświąteczne spotkanie z...


Świetlica Pomost zaprasza na tradycyjne Jasełka. Przedstawienie w wykonaniu dzieci...