3 sierpnia 2021 Lidii, Augusta, Nikodema
Reklama Heops

Sesja rady miejskiej

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-06-24
Sesja rady miejskiej

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018 2023

Niniejszym informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku ( środa ) o godzinie 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018 2023, w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Prezentacja oferty przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021 - 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasłęk na rok szkolny 2021/2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
13. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2020:
a) debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2020,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania.
14. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 rok:
a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 rok ,
b) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 r.,
c) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
e) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
f) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 r.,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez małżeństwo zamieszkałe w Mariance na działalność Burmistrza Pasłęka.
16. Zapytania i wnioski sołtysów.
17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :jeziorko
Żwirownia 1140 px
nasza2