23 lutego 2020 Romany, Damiana, Polikarpa

Sesja w powiecie

dodał 2019-08-17
Sesja w powiecie

Uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Powiatu w Elblągu odbędzie się w piątek 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

P O R Z Ą D E K O B R A D

XI sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 26 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
  5. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

5.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

5.3 w sprawie zmiany uchwały nr IX/63/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Elbląskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

5.4 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/74/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Marwicy, utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz zmiany statutu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

5.5 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.6 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.7 w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej

organizowanych przez Powiat w Elblągu.

5.8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5.9 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.

5.10 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego (liczba projektów uchwał będzie znana po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaki w dniu 19.08.2019 r.)

  1. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie sesji.

Info. Powiat elbląski

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności