3 sierpnia 2021 Lidii, Augusta, Nikodema
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-06-15
Sesja w powiecie

Poniżej porządek XXXIV sesji rady powiatowej zwołanej na piątek 18 czerwca.

 

                                                                      P O R Z Ą D E K  O B R A D

                                                             XXXIV Sesji Rady Powiatu w Elblągu

                                                           w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00,

                                                                     w trybie wideokonferencji

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres 28 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

  5. Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  6. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

6.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

6.3. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/19/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.

6.4. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXII/18/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/34/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 maja 2021r.

6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6.6. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2021 r.

6.7. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

6.8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Elbląg – Miastem na prawach Powiatu, dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu.

6.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

6.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

7. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

  1. Sprawy różne.

  2. Zakończenie Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    Genowefa Kwoczek

 


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2