Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał Ponad miesiąc temu, 2022-05-19
Sesja w powiecie

W piątek 20 maja radni rady powiatowej wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i udzielą absolutorium zarządowi powiatu. Poniżej porządek piątkowej sesji.

jp

PORZĄDEK OBRAD
XLVII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10.00,
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 kwietnia 2022 r.
do 20 maja 2022 r.
5. Informacja dotycząca wykorzystania środków na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracujących oraz zadania wynikające z tarczy antykryzysowej w 2021 roku.
6. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2021 roku.
7. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
7.1 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.
7.2 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
7.3 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.
7.4 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.
7.5 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2022 r.
8. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

 


kocham jarka
Żwirownia 1140 px