6 lipca 2020 Gotarda, Dominiki, Lucji

Sesja XVII

dodał 2020-03-16
Sesja XVII

Na piątek 20 marca zaplanowana został XVII sesja rady miejskiej w Pasłęku. Sesja odbędzie się. Początek obrad o godzinie 10:00. Poniżej porządek sesji.

jp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XVII sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 20 marca 2020 roku (piątek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 7 lutego i 9 marca 2020 roku.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2019 rok.

 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej za 2019 rok.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2019 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/1/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pasłęk.

 17. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 18. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mariance).

 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu zegara wieżowego J.F. Weule w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku).

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Pasłęk.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Pasłęka.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pasłęckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz z dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańca Pasłęka.

 28. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 29. Sprawy różne.

 30. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Zxc   2020-03-17

Brawo, brawo, brawo. Kamikadze gieroje, a połowa w grupie ryzyka. Transmisja będzie? Ci mądrzejsi radni pewnie sobie odpuszczą stawiennictwo.


#Bezmózgowcy na fali   2020-03-16

teraz sesja ktoś na głowę upadł co oni odpier.ją maja laptopy kamery w nich i wifi to sesja tele....jak to wku..wia taka bezmyślność


#Kri#Bezmózgowcy na fali  2020-03-17

Dieta przepadnie


#Klakier#Bezmózgowcy na fali  2020-03-16

Będą się odkażać od środka już zakupili odpowiednią ilość spirytusu.


#Pasłęczanin   2020-03-16

Stoliki i wirus nie ma szans hehe


#Interesant   2020-03-16

https://mobi.portel.pl/artykul/117150.urzad-miejsk... A w urzędzie w Pasłęku drzwi do pokojów zostawiają stolikami !! Kpina !!!


#Fan radnego   2020-03-16

A ten radny od podkuwania nie tylko mru mru mruga, ale ga ga gada w czasie trwania sesji. Oj nieładnie nieładnie panie radny. Więcej dyscypliny


#Mati   2020-03-16

Nawet w Elblągu odwołali sesje rady miejskiej także spotkania w komisjach ,ale u Nas radni i Napoleon odporni


#Dr prawa   2020-03-16

Będzie liczę osób przed sesją ??? Tylko 50 osób w sali rycerskiej.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności