28 września 2021 Waclawa, Tymona, Marka
Reklama Heops

Sesja XXIX

dodał 2021-04-02
Sesja XXIX

Poniżej przedstawiamy porządek XXIX sesji rady miejskiej, która zaplanowana została na dzień 9 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

 

z w o ł u j ę

 

XXIX sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 9 kwietnia 2021 roku (piątek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Wybór sekretarza obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2020 rok.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej za 2020 rok.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2020 rok.

 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pasłęk w 2021 roku do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pasłęk.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/73/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2029.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021-2028.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2021.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2021.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka.

 

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.

 

 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 

 1. Sprawy różne.

 

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                           Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2