13 lipca 2020 Henryka, Kingi, Andrzeja

Spis rolny - nabór rachmistrzów

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-06-27
Spis rolny - nabór rachmistrzów

Burmistrz Pasłęka
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) Burmistrz Pasłęka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Pasłęk.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
• być osobą pełnoletnią,
• zamieszkiwać na terenie gminy Pasłęk,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmować będzie część teoretyczną oraz część praktyczną,
• po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu (realizowanego za pomocą aplikacji e/m-learning) zostanie wpisany na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisze umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych (w Gminie Pasłęk powołanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych).

4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
• przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID – 19,
• zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.

5. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
• Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1),
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
• Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”

8. Termin składania dokumentów: do dnia 8 lipca 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 248 20 01 wew. 61.