15 sierpnia 2020 Napoleona, Stelii

Szanowni mieszkańcy!

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-07-24
Szanowni mieszkańcy!

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na terenie miasta i gminy oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Szczególny problem z utrzymaniem czystości występuje przy punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Notorycznie podrzucane są odpady, które nie kwalifikują się do żadnej frakcji zbieranych odpadów lub są wystawiane poza terminami ich odbioru, co wpływa na wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez dodatkowe odbiory tych odpadów.

Ostatnio na terenie Pasłęka przy jednym z kontenerów na odpady niebezpieczne przy ul. Strażackiej mieszkańcy lub przejezdni tworzą wysypisko śmieci. Powyższy punkt znajduje się przy jednej z głównych ulic w Pasłęku i mimo tego, sprawcy wyrzucają różnorodne odpady w danym miejscu. Wielokrotnie firma świadczącą usługę odbioru odpadów sprzątała ten teren, jednakże kolejnego dnia znajdowała się kolejna „dostawa” odpadów problematycznych tj. odpadów wielkogabarytowych, remontowych i rozbiórkowych, zużytej papy, zużytych opon, części samochodowych i wielu innych śmieci. Każdy z powyższych odpadów powinien być oddany zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasłęk i harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dostępnym na stronie internetowej www.paslek-um.bip-wm.pl. Mieszkańcy mają możliwość oddawania również takich odpadów poza terminami zbiórki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach.

Obecnie przy ww. kontenerze znajdują się przemysłowe chłodnie, które nie podlegają pod gminny system odbioru odpadów komunalnych z dwóch powodów: odpady te nie są odpadami komunalnymi oraz pochodzą z działalności gospodarczej. Od 1 maja 2020 r. wszystkie nieruchomości, w których jest prowadzona działalność gospodarcza są całkowicie wyłączone z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, co oznacza że właściciel takiej nieruchomości powinien we własnym zakresie zagospodarować swoje odpady. Podrzucone w ten sposób odpady zmuszają nas do uprzątnięcia ich z tego terenu, co generuje dodatkowe koszty, które są następnie ujęte w opłacie jaką uiszczamy do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli nie chcemy kolejnych podwyżek za śmieci, zacznijmy dbać o prawidłową segregację i przekazywanie w odpowiedni sposób swoich odpadów.

Mając na względzie stan sanitarny oraz estetyczny wygląd naszej gminy nie można wyrzucać odpadów w dowolne miejsce. Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją lub Strażą Miejską. Można także zgłosić zaistniałą sytuację do Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Należy pamiętać, że za wyrzucanie śmieci w niedozwolone miejsca grozi sankcja karna.

0
0
0