28 maja 2020 Jaromira, Justa, Justyny

Trwa sesja Rady Miejskiej

dodał 2019-05-24
Trwa sesja Rady Miejskiej
W porządku obrad między innymi: wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Rolnictwa”, ślubowanie Mariusza Ficaka, debata o stanie dróg oraz raport Burmistrza Pasłęka o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2018 rok.

 

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 Pana Mariusza Ficaka wybranego w ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 14 kwietnia 2019 roku.

 4. Wybór sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 10. Zapytania i wnioski sołtysów.

 11. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 13. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. odnowienia i uzupełnienia tynków oraz odnowienie zewnętrznych drzwi w budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku).

 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marianka).

 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo).

 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. utwardzenia terenu przy drodze powiatowej na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej).

 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pasłęk.

 26. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2018-2023.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach ławników na kadencję 2020-2024.

 29. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2018 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

 30. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 31. Sprawy różne.

 32. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Madzia   2019-05-24

Trwa czy już się skończyła bo ja chciałam wejść a tu lipa panie.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności