22 lutego 2019 Marty, Malgorzaty, Piotra

Usuwanie azbestu - trwa nabór wniosków

dodał 2018-02-08
Usuwanie azbestu - trwa nabór wniosków
Do 15. lutego można jeszcze składać wnioski o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

W ramach realizowanego zadania dofinansowanie będzie udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Pasłęk, których właścicielami są:
1) jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
2) spółki prawa handlowego.


Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na: demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest lub transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.


Udzielenie dotacji polega na pokryciu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez przekazanie środków finansowych wybranemu przez Gminę wykonawcy zadania, po wykonaniu prac.


Wykonanie usługi nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą prac w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Pasłęk a Wykonawcą prac do 15 września 2018 r.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest wykonanej we własnym zakresie, ewentualnych koszów wykonania dokumentacji technicznych, opinii, ocen, przeglądów itp. oraz kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.


Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest i zależy od pozyskania przez Gminę Pasłęk środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Osoby/podmioty, które w 2018 r. planują usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Pasłęk i są zainteresowane skorzystaniem z udzielanej przez Gminę Pasłęk pomocy finansowej w tym zakresie, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 15:30, wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel. Do wniosku należy dołączyć:

-dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w postaci wypisu z rejestru gruntów i budynków,

-aktualną mapę nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji wyrobów zawierających azbest (np. wyrys z ewidencji gruntów i budynków),

-kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, z adnotacją tego organu o nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane) - ( w przypadku jeśli zakres prac obejmuje demontaż płyt azbestowo-cementowych),

-informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),

-ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

-oświadczenie dotyczące uzgodnienia terminu wykonania prac i udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,
-oświadczenie dotyczące wykorzystywania nieruchomości do celów działalności gospodarczej/rolniczej,

-w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości - dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na usunięcie wyrobów zawierających azbest i upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu właściciela lub wszystkich współwłaścicieli,

-w przypadku altan położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany,

-w odniesieniu do wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810) oraz wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku).

 

 Dodatkowe informacje dotyczące udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 13A) lub pod nr tel.: (55) 248 20 01 wew. (23).


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej

Pozostało5 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza 27 lutego (środa) na godzinę 17:00 na...


Wygraj 1000 zł na Turnieju Koszykówki ŚGO V

Pozostało7 dni

1-go marca (piątek) o godz. 16:00 w Sali LO ul. Zwycięstwa 28  w Pasłęku...


Recital na Dzień Kobiet

Pozostało16 dni

Z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza 10 marca (niedziela) 2019 r. o...