7 grudnia 2021 Marcina, Ambrożego, Teodora
Reklama Heops

XXXV sesja rady miejskiej

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-10-24
XXXV sesja rady miejskiej

W piątek 29 października odbędzie się w trybie zdalnym kolejna (XXXV) sesja rady miejskiej w Pasłęku. Poniżej porządek sesji. Obrady rozpoczynają się o godzinie 10:00.

jp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XXXV sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 29 października 2021 roku (piątek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wybór sekretarza obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach nauczania w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez gminę Pasłęk.

 1. Informacja o stanie realizacji remontu zabytkowych murów obronnych w Pasłęku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021-2027.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w 2021 roku.

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Pasłęka w 2021 roku.

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.

 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 1. Sprawy różne.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                          mgr Marian Matuszczak


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
kocham Jarka