28 maja 2020 Jaromira, Justa, Justyny

Zostań ławnikiem

dodał 2019-02-20
Zostań ławnikiem

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Pasłęku o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Biuro Rady Miejskiej w Pasłęku informuje, iż kandydatów na ławników sądowych należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Pasłęku do dnia 5 marca 2019 roku ( Urząd Miejski w Pasłęku, pok. nr 29 ).

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu w związku z niewystarczającą liczbą ławników ustaliło, że w wyborach uzupełniających należy wybrać do Sądu Okręgowego w Elblągu – 10 ławników.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Pasłęk.

Zgodnie z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 52, z późn. zm.) ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz pozostałe wzory dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku pok. nr 29 lub pobrać poniżej w formie elektronicznej.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:


1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


Ponadto:

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)


- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


W przypadku pytań proszę kontaktować się z Urzędem Miejskim w Pasłęku, tel. 055 248 20 01 (nr wew. 15 i 16)

Wzory dokumentów do pobrania:

 Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#KTOS   2019-02-20

BIZNES STULECIA !!!!!! ZA 72 ZŁ IDIOTÓW TO NIECH SZUKAJĄ NA INNYM OSIEDLU......


#Madzia   2019-02-20

Ile płacom


#Nick#Madzia  2019-02-20

60 zł za sprawę, a w roku ławnik ma możliwość do uczestniczenia w 12 sprawach sądowych, czyli max 720 rocznie


#Ania#Madzia  2019-02-20

nie placom tylko płacą


#Pytam   2019-02-20

Ciekawe czy pierwszy idiota z tej strony zgłosił swoją kandydaturę? W końcu sądy są prawe i sprawiedliwe.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności