29 stycznia 2020 Zdzisława, Franciszka, Józefa

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHLIKACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księg

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad 2 mieiące temu, 2019-11-15

gopsrychliki@wp.pl

552488229


Główny Księgowy

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne.

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 • Posiada obywatelstwo polskie,

 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

2. Spełnia jeden z poniższych warunków :

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 • Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

 • Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 • Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 • Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, płacowych, sprawozdawczych i bankowych,

 • Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

 • Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

 • Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. życiorys (CV),

List motywacyjny oraz cv powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. oświadczenia o:

- niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw obywatelskich,

 

 Miejsce i termin składania dokumentów:

 • 1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

  2. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.

  4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

  5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane. GOPS w Rychlikach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  6. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki, oraz na tablicy informacyjnej. Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.

                                                                                                                                                                                                          

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rychlikach

Bożena Helwak

                                                                      Kontakt w spawie ogłoszenia


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin seriwsu