25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

Praca: Specjalista ds. drogownictwa.

Ogłoszenie zostało dodane - 2019-04-24


DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY ( wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2019 r. w rozumieniu przepisów ustawy 0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6% )

Stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. drogownictwa. Liczba lub wymiar etatów: 1.

Wymagania niezbędne ( wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku )

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) co najmniej 2- letni staż pracy,

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe ( pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku )

        1.  preferowane kierunki studiów: techniczne-budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, kierunki pokrewne

 1. dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.
 2. posiadanie uprawnień budowlanych. Preferowana specjalność drogowa, mostowa lub pokrewne,
 3. prawo jazdy kat. B
 4. dobra znajomość obsługi komputera , programów pakietu Office, program AutoCAD lub pokrewny.
 5. komunikatywność, operatywność. sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole .
 6. Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy w drogownictwie, administracji publicznej lub

samorządowej,

 • umiejętność kosztorysowania robót, znajomość programów do kosztorysowania.
 • umiejętność czytania rysunku budowlanego i map geodezyjnych.
 • znajomość terenu powiatu elbląskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie zezwoleń i uzgodnień na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym: -_ sprawdzanie kompletności wniosków i dokumentacji. - analiza dokumentacji, - przygotowywanie i wydawanie decyzji, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i postanowień.

1. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub jego brakiem,

 1. współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.
 2. wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych i gminnych.
 4. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. przygotowywanie projektów organizacji ruchu związanych z wprowadzanie ograniczeń bądź zamykaniem dróg powiatowych i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 7. opiniowanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji na drogach powiatowych i gminnych,
 8. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
 9. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu oraz badanie ciężarów i gabarytów pojazdów poruszających się po drogach powiatowych,
 10. współdziałanie z organizacjami samorządowymi w zakresie realizacji zadań inżynierii i

bezpieczeństwa na drogach.

l2)udział w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, organizowaniem przetargów wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowych oraz udział w pracach komisji,

 1. przygotowywanie projektów umów na wykonanie robót budowlanych, prac i usług,
 2. nadzorowanie prawidłowości wykonania zleconych robót budowlanych, prac i usług,
 3. uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych, prac i usług.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko — Specjalista ds. drogownictwa
 2. wymiar czasu pracy — pełny
 3. system czasu pracy - podstawowy
 4. praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy, wyjazdy służbowe w granicach powiatu elbląskiego
 5. godziny pracy: poniedziałek — piątek 7”- 15”

6). przewidywany termin rozpoczęcia pracy — czerwiec 2019 r.

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. Wymagane dokumenty:

       1. życiorys (CV),

 1. list motywacyjny.
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 3. kserokopie świadectw pracy ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ).
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (osoba wybrana zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia potwierdzająca niepełnosprawność kandydata ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata )
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko — specjalista ds. drogownictwa” lub przesłać pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w terminie do 02.05.2019 r. do godz. 15.00

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru : list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Dodatkowe informacje:

Kandydaci. którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie procedury kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 248 24 41

Pasłęk, 23.04.2019 r.

Józef Zamojcin Dyrektor ZDPArtystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało12 32 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...