27 maja 2019 Augustyna, Juliana, Magdaleny

Praca: Specjalista ds. drogownictwa.

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad miesiąc temu, 2019-04-24


DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY ( wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2019 r. w rozumieniu przepisów ustawy 0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6% )

Stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. drogownictwa. Liczba lub wymiar etatów: 1.

Wymagania niezbędne ( wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku )

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) co najmniej 2- letni staż pracy,

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe ( pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku )

        1.  preferowane kierunki studiów: techniczne-budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, kierunki pokrewne

 1. dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.
 2. posiadanie uprawnień budowlanych. Preferowana specjalność drogowa, mostowa lub pokrewne,
 3. prawo jazdy kat. B
 4. dobra znajomość obsługi komputera , programów pakietu Office, program AutoCAD lub pokrewny.
 5. komunikatywność, operatywność. sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole .
 6. Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy w drogownictwie, administracji publicznej lub

samorządowej,

 • umiejętność kosztorysowania robót, znajomość programów do kosztorysowania.
 • umiejętność czytania rysunku budowlanego i map geodezyjnych.
 • znajomość terenu powiatu elbląskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie zezwoleń i uzgodnień na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym: -_ sprawdzanie kompletności wniosków i dokumentacji. - analiza dokumentacji, - przygotowywanie i wydawanie decyzji, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i postanowień.

1. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub jego brakiem,

 1. współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.
 2. wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych i gminnych.
 4. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. przygotowywanie projektów organizacji ruchu związanych z wprowadzanie ograniczeń bądź zamykaniem dróg powiatowych i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 7. opiniowanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji na drogach powiatowych i gminnych,
 8. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
 9. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu oraz badanie ciężarów i gabarytów pojazdów poruszających się po drogach powiatowych,
 10. współdziałanie z organizacjami samorządowymi w zakresie realizacji zadań inżynierii i

bezpieczeństwa na drogach.

l2)udział w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, organizowaniem przetargów wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowych oraz udział w pracach komisji,

 1. przygotowywanie projektów umów na wykonanie robót budowlanych, prac i usług,
 2. nadzorowanie prawidłowości wykonania zleconych robót budowlanych, prac i usług,
 3. uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych, prac i usług.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko — Specjalista ds. drogownictwa
 2. wymiar czasu pracy — pełny
 3. system czasu pracy - podstawowy
 4. praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy, wyjazdy służbowe w granicach powiatu elbląskiego
 5. godziny pracy: poniedziałek — piątek 7”- 15”

6). przewidywany termin rozpoczęcia pracy — czerwiec 2019 r.

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. Wymagane dokumenty:

       1. życiorys (CV),

 1. list motywacyjny.
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 3. kserokopie świadectw pracy ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ).
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (osoba wybrana zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia potwierdzająca niepełnosprawność kandydata ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata )
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko — specjalista ds. drogownictwa” lub przesłać pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w terminie do 02.05.2019 r. do godz. 15.00

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru : list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Dodatkowe informacje:

Kandydaci. którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie procedury kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 248 24 41

Pasłęk, 23.04.2019 r.

Józef Zamojcin Dyrektor ZDPZaproszenie na wieczór autorski

Pozostało2 dni

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku oraz Adam...


XXI Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny 2019

Pozostało5 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na XXI...


Konkurs Wokalny Talent 2019

Pozostało11 dni

Organizatorem XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO TALENT 2019 jest Pasłęcki...