20 kwietnia 2018 Czeslawa, Agnieszki, Mariana

Nabór na wolne stanowisko

dodał 2017-09-14
Nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Pasłęka ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o naborze. jp

BURMISTRZ PASŁĘKA ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Pasłęku: stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi 1) Wymagania: a) wymagania niezbędne:  wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów – ochrona środowiska,  obywatelstwo polskie,  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, w warunkach pracy określonych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia o naborze,  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,  nieposzlakowana opinia; b) wymagania dodatkowe podlegające ocenie :  doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,  doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji publicznej, w tym samorządowej,  znajomość niżej wymienionych przepisów prawa: • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - część ustawy obejmująca: - Tytuł VI - Odpowiedzialność w ochronie środowiska - Tytuł VII - Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  posiadanie prawa jazdy kat. B,  kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres. 2) Zadania wykonywane na stanowisku d/s informatyki. 1. Całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk przypisanych Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych. 3. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 4. Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja. 5. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 6. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk w zakresie przypisanym Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 8. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami przypisanymi Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 10. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przypisanych Urzędowi Miejskiemu w Pasłęku. 3) Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór: a) praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje częste prace w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w trudnym terenie, związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, b) praca wymaga pobytu w miejscach wytwarzania, odbioru i gromadzenia, zagospodarowania odpadów komunalnych, c) pracownik w ramach realizacji zakresu czynności będzie miał bezpośredni kontakt z odpadami komunalnymi oraz będzie narażony na oddziaływanie nieprzyjemnych zapachów i emisję innych czynników związanych z gromadzeniem i składowaniem odpadów, d) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami, e) przeciwwskazania do zatrudnienia określonych osób na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:  osoby o obniżonej sprawności narządów ruchu w stopniu uniemożliwiającym sprawne poruszanie się i wykonywanie zadań opisanych w pkt. 2 w warunkach pracy opisanych w pkt. 3 ppkt. a,b,c,  osoby mające utrudniony kontakt z innymi osobami z powodu obniżonej sprawności narządów mowy i słuchu w związku z wymogami, o których mowa w ppkt. d), f) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”: - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika (art. 19). 4) Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%. 5) Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko: 1. List motywacyjny. 2. Życiorys ( curriculum vitae ). 3. Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia. 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie. 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie. 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”). 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzona za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie – dotyczy osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych. 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 9. Podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”. 6) Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 26 września 2017 roku do godziny 15:30. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do Urzędu Miejskiego w Pasłęku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi". Dokumenty, o których mowa w punkcie 5 ogłoszenia, z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem, można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, z napisem na kopercie „Nabór na stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi". Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej. 7) Uwagi końcowe : Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko, który to konkurs zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w zarządzeniu Nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych (treść zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem internetowym: http://bip.paslek.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy” oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Informacja o przebiegu i wyniku naboru w zakresie wynikającym z przepisów prawa będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy" oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Pasłęk, 12.09.2017 r. BURMISTRZ PASŁĘKA dr Wiesław Śniecikowski


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Logowanie / Rejestracja

#Helou   2017-09-15

Co wy się podniecacie, to jest nabór, dla pracownika, który tam pracuje, zatrudniony nie w trybie urzędnika, teraz czas przerobić go na urzędnika i musi być taki nabór


#Www   2017-09-14

Niemila atmosfera to i pracownicy uciekaja...


#Zuza   2017-09-14

To prawda, że wymagania większe jak od kandydata na burmistrza, a pensja kilka razy mniejsza.


#Ssss   2017-09-14

@podpis chyba Ci co tam nigdy nie pracowali :-p Pensje to tylko burmistrz sobie moze zagwarantować... tyle lat siedzi na stołku to i reszta podopiecznych dostaje grosze, szczególnie młodzi pracownicy... a patrząc na wymagania od najniższego stołka mogliby pokusić się o jakis dodatek $...


#Podpis   2017-09-14

a co niektórzy tu pisali,że urzędasy tak dobrze zarabiają.A tu co? Klapa. Nie ma chętnych?


#Podpis   2017-09-14

Wszędzie trzeba dobrze pracować, a w urzędzie jeszcze nikt nie oberwał sobie zarękawków. pensja to co innego.


#Podpis   2017-09-14

Z tą odpowiedzialnością to przesadziłeś


#Obserwator   2017-09-14

Kolejny dobry pracownik odchodzi z urzędu. Co tam się dzieje? Moze ktoś to sprawdzić? Za dużo wymagań i obowiązków a pieniądze nie wiele większe niż najniższa krajowa. I odpowiedzialność jaka. Tragedia.


#Helou   2017-09-15

Co wy się podniecacie, to jest nabór, dla pracownika, który tam pracuje, zatrudniony nie w trybie urzędnika, teraz czas przerobić go na urzędnika i musi być taki nabór


#Www   2017-09-14

Niemila atmosfera to i pracownicy uciekaja...


#Zuza   2017-09-14

To prawda, że wymagania większe jak od kandydata na burmistrza, a pensja kilka razy mniejsza.


#Ssss   2017-09-14

@podpis chyba Ci co tam nigdy nie pracowali :-p Pensje to tylko burmistrz sobie moze zagwarantować... tyle lat siedzi na stołku to i reszta podopiecznych dostaje grosze, szczególnie młodzi pracownicy... a patrząc na wymagania od najniższego stołka mogliby pokusić się o jakis dodatek $...


#Podpis   2017-09-14

a co niektórzy tu pisali,że urzędasy tak dobrze zarabiają.A tu co? Klapa. Nie ma chętnych?


#Podpis   2017-09-14

Wszędzie trzeba dobrze pracować, a w urzędzie jeszcze nikt nie oberwał sobie zarękawków. pensja to co innego.


#Podpis   2017-09-14

Z tą odpowiedzialnością to przesadziłeś


#Obserwator   2017-09-14

Kolejny dobry pracownik odchodzi z urzędu. Co tam się dzieje? Moze ktoś to sprawdzić? Za dużo wymagań i obowiązków a pieniądze nie wiele większe niż najniższa krajowa. I odpowiedzialność jaka. Tragedia.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Trwają przygotowania do VI Festynu Ekologicznego, jaki co roku organizuje Urząd Miejski...


12 maja 2018 roku rozegrany zostanie VIII Memoriał Henryka Hucza oraz XI Regionalne...


Talent po raz XV

Pozostało49 dni

Organizatorem XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „TALENT 2018" jest...