14 listopada 2019 Rogera, Serafina, Wawrzynca

BO - ostatanie dni na złożenie wniosku

dodał 2018-08-29
BO - ostatanie dni na złożenie wniosku
Do 7 września można składać wnioski w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Przypomnijmy, że przyszłoroczny BO wyniesie 400 tys. zł. Na realizację przedsięwzięć, zlokalizowanych na terenie miasta radni przeznaczyli 252 tys. zł, natomiast na inwestycje na wsiach – 148 tys. zł. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk lub organizacje, mające tu swoją siedzibę. Co ważne: koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł i musi on dotyczyć zadań własnych gminy. Do tej pory, w ramach budżetu obywatelskiego udało się zrealizować kilkanaście inwestycji. Głównie były to zadania dotyczące budowy nowych placów zabaw.

BURMISTRZ PASŁĘKA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 30.07.2018r. do 07.09.2018r.

           

 1. W dniu 23 marca 2018 r. Rada Miejska w Pasłęku, na wniosek Burmistrza Pasłęka, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz określiła zasady wyboru projektów do realizacji poprzez  konsultacje z mieszkańcami Gminy Pasłęk                               (uchwała  Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 marca 2018r.).

Budżet Obywatelski na 2019 rok stanowi kwota 400.000,00 zł, z której:

 • na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka przeznacza się kwotę 252.000,00 zł,
 • na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się kwotę 148.000,00 zł.
 1. Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące warunki:
 • koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej,
 • projekt musi mieć charakter inwestycji i powinien dotyczyć zadań własnych Gminy Pasłęk,
 • musi być zgodny z obowiązującymi w Gminie Pasłęk planami przestrzennego zagospodarowania oraz programami uchwalonymi przez Radę Miejską,
 • powinien być zlokalizowany na terenie lub obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy Pasłęk,
 • zakres rzeczowy projektu nie może kolidować  z innym zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym lub innym przedsięwzięciem koniecznym  do realizacji przez gminę,
 • realizacja projektu powinna spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,  w tym w szczególności w odniesieniu do już istniejącej infrastruktury i majątku oraz przyszłych kosztów utrzymania infrastruktury powstałej w ramach projektu,
 • zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację, wskazującą czy dotyczy terenu miasta Pasłęka, czy terenów sołectw Gminy Pasłęk,
 • projekt musi mieć charakter jednoroczny, tj. finansowanie realizacji projektu może nastąpić z budżetu Gminy Pasłęk uchwalonego na 2019 rok,
 • cel projektu winien służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Pasłęk. 
 • Projekt musi mieć poparcie poświadczone podpisami mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym daną pulą Budżetu Obywatelskiego tj.: projekt zlokalizowany na terenie miasta Pasłęka  - 12 podpisów mieszkańców Pasłęka, natomiast projekt zlokalizowany na terenie sołectw gminy Pasłęk – 7 podpisów mieszkańców sołectw, które powinny być złożone w formularzu służącym do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019rok.
 1. Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 2. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w terminie od dnia 30.07.2018r. do 07.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sekretariat) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
 3. Osoby zgłaszające projekt oraz mieszkańcy popierający projekt  powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z Budżetem Obywatelskim, określonym w uchwale, o której mowa w pkt. 1.
 4. Powołana przez władze gminy Pasłęk Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 28.09.2018r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów, a w szczególności sprawdzenia czy zgłoszone projekty spełniają warunki, o których mowa  w pkt. 2.
 5. Od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu do glosowania pomysłodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Pasłęka w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w pkt. 1.
 6. Spośród  zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk w drodze konsultacji, poprzez głosowanie, przy pomocy kart do głosowania, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 rokuw sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Pasłęk na 2019 rok znajdują się na stronie internetowej:  http://paslek-um.bip-wm.pl, zakładka: Budżet Obywatelski.

Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Pani Bożena Adamczyk (Skarbnik) tel. 55 248 20 01 wewn. 30, e-mail: bozena.adamczyk@paslek.pl
 2. Pani Ewa Błachnio ( Młodszy referent) tel. 55 248 20 01 wewn. 31, e-mail: ewa.blachnio@paslek.pl

            Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz organizacje społeczne do składania propozycji projektów-zadań  do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.                     

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Pasłęka


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Rodzic   2018-09-01

No tak ale dlaczego robi się taki projekt który przewyższa kwotę 50 tys. A potem nikt nie chce go zrealizować bo za mało jest pieniędzy ????


#Inf   2018-08-31

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Budżetu Obywatelskiego stanowi, że w sytuacji gdy na etapie wyłaniania wykonawcy projektu okaże się, że koszty wykonania projektu są wyższe niż ustalony w ww. uchwale maksymalny koszt jednego projektu , tj. 50.000 zł, odstępuje się od realizacji tego projektu. Zaniechanie realizacji projektu dot budowy placu zabaw przy SP Nr 1 jest zgodne z zasadami budżetu obywatelskiego Gminy Pasłęk. Środki finansowe zarezerwowane na ten projekt zostaną rozdysponowane na inne zadania, co stanie się na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2018. Wstęp na sesję wolny.


#Rodzic   2018-08-30

Co z tym projektem i co z tymi pieniędzmi się stało przeznaczonymi na ten projekt.....placu zabaw nie ma ..... I co w tym roku znowu składać projekt i głosować ??? Ale ja się pytam po co.....? Jak później okaże się znowu że niby nikt do przetargu nie stanie i nie ma wykonania projektu i koniec sprawy.... zamienione pod dywan... Tylko co staje się Z tymi 50 tyś. zł wtedy przeznaczonymi na dany projekt obywatelski?.....


#Mama   2018-08-29

W zeszłym roku w tym projekcie wygrała min. budowa placu zabaw przy sp1. Jednak za kwotę 50 tys. nie znaleziono wykonawcy...jaka jest gwarancja ze pomimo wygranej jednego z projektow bedzie on zrealizowany za taka kwote?? I co bedzie z zeszloroczym projektem placu zabaw????


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Kabaret Koń Polski

Pozostało15 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza na występ kabaretu Koń Polski, który...


Bartosz Furman dla chorej Liwii

Pozostało17 dni

W niedzielę 1 grudnia br. o godzinie 18:00 w klubie YOLO w Elblągu odbędzie się...