23 lipca 2019 Stwosza, Bogny, Brygidy

BO - ostatanie dni na złożenie wniosku

dodał 2018-08-29
BO - ostatanie dni na złożenie wniosku
Do 7 września można składać wnioski w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Przypomnijmy, że przyszłoroczny BO wyniesie 400 tys. zł. Na realizację przedsięwzięć, zlokalizowanych na terenie miasta radni przeznaczyli 252 tys. zł, natomiast na inwestycje na wsiach – 148 tys. zł. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk lub organizacje, mające tu swoją siedzibę. Co ważne: koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł i musi on dotyczyć zadań własnych gminy. Do tej pory, w ramach budżetu obywatelskiego udało się zrealizować kilkanaście inwestycji. Głównie były to zadania dotyczące budowy nowych placów zabaw.

BURMISTRZ PASŁĘKA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 30.07.2018r. do 07.09.2018r.

           

 1. W dniu 23 marca 2018 r. Rada Miejska w Pasłęku, na wniosek Burmistrza Pasłęka, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz określiła zasady wyboru projektów do realizacji poprzez  konsultacje z mieszkańcami Gminy Pasłęk                               (uchwała  Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 marca 2018r.).

Budżet Obywatelski na 2019 rok stanowi kwota 400.000,00 zł, z której:

 • na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka przeznacza się kwotę 252.000,00 zł,
 • na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się kwotę 148.000,00 zł.
 1. Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące warunki:
 • koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej,
 • projekt musi mieć charakter inwestycji i powinien dotyczyć zadań własnych Gminy Pasłęk,
 • musi być zgodny z obowiązującymi w Gminie Pasłęk planami przestrzennego zagospodarowania oraz programami uchwalonymi przez Radę Miejską,
 • powinien być zlokalizowany na terenie lub obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy Pasłęk,
 • zakres rzeczowy projektu nie może kolidować  z innym zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym lub innym przedsięwzięciem koniecznym  do realizacji przez gminę,
 • realizacja projektu powinna spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,  w tym w szczególności w odniesieniu do już istniejącej infrastruktury i majątku oraz przyszłych kosztów utrzymania infrastruktury powstałej w ramach projektu,
 • zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację, wskazującą czy dotyczy terenu miasta Pasłęka, czy terenów sołectw Gminy Pasłęk,
 • projekt musi mieć charakter jednoroczny, tj. finansowanie realizacji projektu może nastąpić z budżetu Gminy Pasłęk uchwalonego na 2019 rok,
 • cel projektu winien służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Pasłęk. 
 • Projekt musi mieć poparcie poświadczone podpisami mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym daną pulą Budżetu Obywatelskiego tj.: projekt zlokalizowany na terenie miasta Pasłęka  - 12 podpisów mieszkańców Pasłęka, natomiast projekt zlokalizowany na terenie sołectw gminy Pasłęk – 7 podpisów mieszkańców sołectw, które powinny być złożone w formularzu służącym do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019rok.
 1. Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 2. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w terminie od dnia 30.07.2018r. do 07.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sekretariat) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
 3. Osoby zgłaszające projekt oraz mieszkańcy popierający projekt  powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z Budżetem Obywatelskim, określonym w uchwale, o której mowa w pkt. 1.
 4. Powołana przez władze gminy Pasłęk Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 28.09.2018r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów, a w szczególności sprawdzenia czy zgłoszone projekty spełniają warunki, o których mowa  w pkt. 2.
 5. Od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu do glosowania pomysłodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Pasłęka w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w pkt. 1.
 6. Spośród  zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk w drodze konsultacji, poprzez głosowanie, przy pomocy kart do głosowania, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 rokuw sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Pasłęk na 2019 rok znajdują się na stronie internetowej:  http://paslek-um.bip-wm.pl, zakładka: Budżet Obywatelski.

Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Pani Bożena Adamczyk (Skarbnik) tel. 55 248 20 01 wewn. 30, e-mail: bozena.adamczyk@paslek.pl
 2. Pani Ewa Błachnio ( Młodszy referent) tel. 55 248 20 01 wewn. 31, e-mail: ewa.blachnio@paslek.pl

            Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz organizacje społeczne do składania propozycji projektów-zadań  do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.                     

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Pasłęka


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Rodzic   2018-09-01

No tak ale dlaczego robi się taki projekt który przewyższa kwotę 50 tys. A potem nikt nie chce go zrealizować bo za mało jest pieniędzy ????


#Inf   2018-08-31

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Budżetu Obywatelskiego stanowi, że w sytuacji gdy na etapie wyłaniania wykonawcy projektu okaże się, że koszty wykonania projektu są wyższe niż ustalony w ww. uchwale maksymalny koszt jednego projektu , tj. 50.000 zł, odstępuje się od realizacji tego projektu. Zaniechanie realizacji projektu dot budowy placu zabaw przy SP Nr 1 jest zgodne z zasadami budżetu obywatelskiego Gminy Pasłęk. Środki finansowe zarezerwowane na ten projekt zostaną rozdysponowane na inne zadania, co stanie się na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2018. Wstęp na sesję wolny.


#Rodzic   2018-08-30

Co z tym projektem i co z tymi pieniędzmi się stało przeznaczonymi na ten projekt.....placu zabaw nie ma ..... I co w tym roku znowu składać projekt i głosować ??? Ale ja się pytam po co.....? Jak później okaże się znowu że niby nikt do przetargu nie stanie i nie ma wykonania projektu i koniec sprawy.... zamienione pod dywan... Tylko co staje się Z tymi 50 tyś. zł wtedy przeznaczonymi na dany projekt obywatelski?.....


#Mama   2018-08-29

W zeszłym roku w tym projekcie wygrała min. budowa placu zabaw przy sp1. Jednak za kwotę 50 tys. nie znaleziono wykonawcy...jaka jest gwarancja ze pomimo wygranej jednego z projektow bedzie on zrealizowany za taka kwote?? I co bedzie z zeszloroczym projektem placu zabaw????


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Festyn Policyjny

Pozostało1 dzień

W najbliższą środę 24 lipca policjanci zapraszają na Festyn Policyjny z okazji...


Kwartet Smyczkowy na Orle

Pozostało19 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało33 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...