22 lutego 2019 Marty, Malgorzaty, Piotra

Dotacja na przyłącze do sieci

dodał 2018-02-07
Dotacja na przyłącze do sieci

Burmistrz Pasłęka ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk. Do wykorzystania jest 100 tys. złotych zapisanych w budżecie na rok 2018. W ogłoszeniu poniżej znajdą Państwo szczegółowe zasady przyznawania dotacji. Szkoda, że o dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zlikwidowały piece tzw. niskiej emisji, instalując proekologiczne źródła ciepła.

jp
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2018
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31.01.2018r.

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pasłęk

 

1. Podstawa prawna:
Uchwała Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pasłęk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 października 2011 r., poz. 2436).

 

2. Planowana kwota dotacji i rodzaj inwestycji, na które może być udzielona dotacja celowa:
W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2018 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł brutto w celu udzielenia dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji:
Dotacja może być udzielona podmiotom, o których mowa w §1 Uchwały:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym;
b) wspólnotom mieszkaniowym;
c) osobom prawnym;
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

4.Wysokość dotacji:
Dotacja może być udzielona w kwocie nie wyższej niż 3.000,00 zł na jeden budynek w przypadku budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz pozostałych budynków i może być wykorzystana wyłącznie na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.
Dotacja przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów.

 

5. Wniosek o udzielenie dotacji:
Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłeku (paslek-um.bip-wm.pl), a także w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji:
1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia i potrwa do dnia 30.09.2018 r.
2) Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
3) Datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

 

7. Rozpatrzenie wniosków:
1) Wnioski rozpatrywane będą przy uwzględnieniu kolejności ich wpływu.
2) Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
3) Pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zawarcia między Gminą Pasłęk a Beneficjentem umowy o udzielenie dotacji (załącznik nr 3 do zarządzenia),
4) Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania;
5) Wnioski pozytywnie rozpatrzone i niezrealizowane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, realizowane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, bez konieczności ich ponownego składania.
6) Podmiotowi ubiegającemu się o dotację, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jej udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

 

8. Rozliczenie dotacji:
1) Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji inwestycji, o czym Beneficjent zawiadamia Burmistrza Pasłęka w formie pisemnej (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia) i dostarcza dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj. w szczególności imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów lub wykonania usług potwierdzone fakturami VAT, które nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy o dotację oraz dowody zapłaty za zakupione urządzenia, materiały lub wykonane usługi + kopia umowy z dostawcą ciepła poświadczona za zgodność z orginałem.
2) Po otrzymaniu zawiadomienia przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości realizacji inwestycji oraz osiągniętego efektu ekologicznego – ograniczenia niskiej emisji poprzez trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

 

9. Pozostałe informacje:
1) Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;
2) Szczegółowych informacji w sprawie pozyskania Dotacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod numerem telefonu: 55 248 20 01 wew. 61.

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ekopalacz   2018-02-07

Szanowna Rado, Panie Burmistrzu większość społeczeństwa jest przekonana że środki stosujemy "przed" a nie "po". Pomijam tu już aspekty etyczne, ale zwrócę uwagę na praktykę. Jeżeli mamy zadłużoną lub ubogą wspólnotę mieszkaniową, jeżeli mamy biednych lokatorów to perspektywa otrzymania zwrotu środków według procedury za rok albo dwa nie stanowi zachęty do podjęcia działań. Poza tym grozi nam niemożność wykorzystania tych środków, gdyż Veolia od dwóch lat prowadzi chocholi taniec w sprawie rury. Niby jest za, ale nic nie robi!!!


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej

Pozostało5 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza 27 lutego (środa) na godzinę 17:00 na...


Wygraj 1000 zł na Turnieju Koszykówki ŚGO V

Pozostało7 dni

1-go marca (piątek) o godz. 16:00 w Sali LO ul. Zwycięstwa 28  w Pasłęku...


Recital na Dzień Kobiet

Pozostało16 dni

Z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza 10 marca (niedziela) 2019 r. o...