8 sierpnia 2022 Cypriana, Emiliana, Dominika
Reklama Heops

Komputery - przypominamy

dodał 2021-11-27
Komputery - przypominamy

Zmiana zasad weryfikacji danych ... komputery dla rodzin popegerowskich

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie winny dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pasłęku kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekuni prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenie z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku i będą one podstawą do pozytywnej weryfikacji Państwa oświadczeń.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Pasłęk do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .

 


kocham jarka
gp reklama