30 listopada 2020 Andrzeja, Maury, Konstantego
Reklama Heops

Konkurs fotograficzny - zgłoszenia do 15.11.2020

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-11-13
Konkurs fotograficzny - zgłoszenia do 15.11.2020

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy:

 

KONKURS NA FOTOGRAFIE PRZEDSTAWIAJĄCĄ ''ZATRZYMANY W CZASIE WOLONTARIAT'' NA WARMII I MAZURACH

 

Regionalne Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na fotografię przedstawiającą istotę wolontariatu na Warmii i Mazurach.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii przedstawiającej ''zatrzymany w czasie wolontariat'',  na Warmii i Mazurach, z którym będzie utożsamiany i identyfikowany. Fotografia powinna oddawać wyjątkowość oraz uwzględniać znaczenie społeczne i obywatelskie wolontariatu.

 

Na prace czekamy do 15 listopada 2020 r. !

 

Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26

82-300 Elbląg

e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin konkursu

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ PRZEDSTAWIAJĄCA ‘’ZATRZYMANY W CZASIE WOLONTARIAT’’ PROMUJACĄ WOLONTARIAT NA WARMII I MAZURACH

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/26, tel. 55 235 18 85, e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl

§ 2

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii przedstawiającej ‘’zatrzymany w czasie wolontariat’’ promującej wolontariat na Warmii i Mazurach. Fotografia powinna oddawać wyjątkowość oraz uwzględniać znaczenie społeczne i obywatelskie wolontariatu. Zdjęcie będzie używane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu do celów promocyjnych i popularyzatorskich, w publikacjach promujących, folderach, stronach internetowych, telebimach, podczas imprez, festynów itp.

§ 3

Warunki uczestnictwa, forma i miejsce dostarczenia prac

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców, instytucji i organizacji pozarządowych z województwa warmińsko - mazurskiego.

2. Każdy uczestnik, instytucja czy organizacja pozarządowa może przedstawić tylko jedną fotografię.

3. Zgłoszenie fotografii odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na której znajdują się dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz wiek, a także oświadczenie, że uczestnik konkursu wykonał fotografię samodzielnie.

4. Fotografię należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg, e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl z dopiskiem „Konkurs- Fotografia ’’zatrzymany w czasie wolontariat” w ostatecznym terminie do 15.11.2020r.

5. Fotografia bez podpisanej karty zgłoszeniowej nie będzie oceniana.

§ 4

Czas trwania konkursu

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2020r.

 2. Fotografie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu do biura RCW).

§ 5

Dane techniczne

 1. Fotografia powinna mieć rozdzielczość 180 – 360 pikseli/cal..

 2. Fotografia powinna zostać zapisana w popularnym formacie (.pdf, .jpg)

§ 6

Komisja konkursowa

 1. Fotografie oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora Konkursu.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału fotografie zrobione przez członków Jury oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 3. Członkowie Jury przy ocenie projektów wezmą pod uwagę:

 • Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,

 • Wartości pracy: oddanie specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność, jakość,

 • Wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, identyfikacja z obszarem Warmii i Mazur.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jego przerwania, zmiany zasad konkursu.

 2. Ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grudniu, podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie. (Konkretny termin i forma ogłoszenia wyników zostaną podane do publicznej wiadomości oraz na dane kontaktowe osób zgłaszających się).

§ 7

Prawa autorskie

 1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych fotografii na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych, Internecie. Przesłane przez twórców fotografie nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów.

 2. Przesłanie fotografii na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego materiał nie łamie żadnych praw autorskich oraz danych osobowych, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie elementów fotograficznych wykorzystanych w prezentowanej pracy, oraz że fotografia jest wytworem oryginalnym, jego własnym, do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa.

 3. Organizatorzy Konkursu nie będą odpowiadać za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.

 4. Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Elblągu prawa autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnego rozpowszechniania prac w celach promocyjnych.

 5. Zgłoszenie fotografii do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami prawa.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników.

 9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

 10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

§ 8

Nagrody

 1. Uczestnicy konkursu, którego projekty zostaną wybrane otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce - 300 zł;

II miejsce- 200zł ;

(Nagrody przyznawane są w formie bonów towarowych)

 1. Autorowi zwycięskiej fotografii nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego projektu.

 2. Nagrody przyznane są w ramach zadania „Organizacja wojewódzkiego konkursu promującego postawy wolontariackie na Warmii i Mazurach – Barwy Wolontariatu’’ jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na fotografie przedstawiającą ‘’zatrzymany w czasie wolontariat’’

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ ‘’ZATRZYMANY W CZASIE WOLONTARIAT’'

 1. Nazwisko/Nazwa: ................................................................................................................

 2. Imię (imiona): ................................................................................................................

 3. Adres: ................................................................................................................ ................................................................................................................

 4. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................

 5. Adres e-mail: .................................................................................................................

 6. Tytuł zdjęcia: .................................................................................................................

 7. Forma dostarczenia pracy

(email, listownie, nośniki pamięci) …............................................................................................

 

OŚWIADCZENIA:

a) oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin konkursu na fotografię przedstawiającą ‘’Zatrzymany w czasie wolontariat’’ organizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu,

b) oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczoną pracę wykonałem/am osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób,

c) Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych osób zgłaszających fotografię do konkursu w województwie warmińsko-mazurskim jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26 (dalej: Administrator).

 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestniczenia w konkursie “Zatrzymany w czasie wolontariat”. Dane osobowe będą udostępniane jury konkursu oraz dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie, video), opublikowane będą na stronach internetowych organizatorów, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie i w mediach. Prezentowane będą one również podczas gali konkursowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

 4. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie “Zatrzymany w czasie wolontariat”.

 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższej informacji.

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższej informacji.

*zaznacz właściwe

 

Uwaga! Niniejszy formularz należy wypełnić i dostarczyć wraz z pracą.

 

………..…………………………………………

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

 


LAWETA
nasza2