30 maja 2020 Ferdynanda, Karola, Jana

Konkurs plastyczny dla dzieci

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-05-12
Konkurs plastyczny dla dzieci

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Elblągu ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Elbląskiego. Patronat nad konkursem objął Pan Maciej Romanowski, Starosta Elbląski. Temat konkursu „ Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem” nawiązuje do obecnej sytuacji w jakiej funkcjonujemy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Jest to szczególnie trudny czas dla dzieci i młodzieży. Chcemy towarzyszyć im w przeżywaniu złożonych emocji i zachęcamy do wyrażenia siebie w pracach plastycznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który zamieszczamy w załączeniu.

Zespół Pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pasłęku

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem”

§1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pasłęku pod patronatem Starosty Elbląskiego.                .

§2

Cele konkursu:

1. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz rodziców na świat uczuć 

i emocji przeżywanych w czasie pandemii. 

2. Poszerzanie  świadomości dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na funkcjonowanie emocjonalno – społeczne człowieka. 

3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną.

§3

Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Powiatu Elbląskiego:

A.  dzieci w wieku przedszkolnym ( I kategoria)

B.  uczniowie:

- klas I-III szkół podstawowych ( II kategoria)

- klas IV-VI szkół podstawowych (III kategoria)

- klas VII – VIII szkół podstawowych ( IV kategoria)

- szkól ponadpodstawowych (V kategoria).

Do udziału zapraszamy również naszych sympatyków z różnych zakątków kraju i świata. 

2. Pracą konkursową jest praca plastyczna dotycząca interpretacji tematu konkursu „ Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem ”.

3. Prace powinny być wykonane w formacie dowolnym a następnie przesłane do Poradni w oryginale lub w formie zdjęcia, skanu przesłane do Poradni w formie pliku JPG.

Adres do przesyłek listowych:  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku

14 – 400 Pasłęk 

ul. Bankowa 2/2.

Adres e-mail: j.strzelecka@ppp-paslek.pl

4. Technika pracy jest dowolna (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.), 

z wyłączeniem grafiki komputerowej.

5. Zgłaszane prace powinny być pracami indywidualnymi, liczy się pomysł na przekazanie własnych uczuć i emocji.

6. Do każdej pracy należy dołączyć  informacje o autorze w formie Załącznika Nr 1 oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego ucznia (Załącznik Nr 2).

§4

Przebieg konkursu:

1. Na prace oczekujemy od dnia  15 maja  2020r.  do 30 czerwca 2020r.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lipca 2020r.

3. Prace zostaną zebrane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w  Pasłęku.

4. Prace konkursowe oceni Komisja wyłoniona spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku.

5.  Ocenie Komisji będzie podlegać:

- zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,

- pomysłowość i kreatywność,

- forma estetyczna pracy.

6. We wszystkich kategoriach konkursowych przyznane zostaną nagrody 

i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy 

i podziękowania.

7. Nagrody i dyplomy zostaną ufundowane przez Starostę Elbląskiego.

8.Nagrodzeni autorzy prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą e-mail.

9.Informacja o nagrodzonych i uczestnikach Konkursu zostanie przekazana do szkół i przedszkoli a także zamieszczona na stronie internetowej Starostwa i Poradni.

§5

Przetwarzanie danych osobowych:

1.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Rodziców/  Pełnoletnich Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i upublicznianie prac przez Organizatorów na potrzeby Konkursu 

zgodnie z podstawą prawną:  art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ( RODO).

§6

Uwagi końcowe:

1.Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2.Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie działania Starostwa i Poradni.

Załącznik Nr 1 do regulaminu:

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu.........................................................

……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………………………………

Nr telefonu…………………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................Klasa ...........................................................

 

Załącznik Nr 2 do regulaminu:

 

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

........................................................................................................................ 

( imię i nazwisko )

w konkursie plastycznym  w konkursie plastycznym 

pt. „  Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem ”.

 

………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA/

PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, do celów związanych bezpośrednio 

z Konkursem i jego promocją art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ( RODO).

 

……………...................................................................

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia)