9 kwietnia 2020 Marii, Dymitra, Heliodora

Lingo School przedstawia

dodał 2014-10-23
Lingo School przedstawia

INTELEKTUALNE WYTWORY KUBY – ODCINEK 8. What a night, what a night! Co za noc, co za noc! All the tension, excitement and finally incredible joy. Całe to napięcie, ekscytacja i w końcu niewyobrażalna radość. Poland is no longer just the champion of Poland, but of the whole world. Polska nie jest już tylko mistrzem Polski, ale całego świata. Of course, I am referring to the final match of FIVB World Championship between Poland and Brazil, which took place on the 21st of September. Oczywiście, odnoszę się tu do finałowego meczu Siatkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Polską i Brazylią, który miał miejsce 21-go września. That night showed, among many other things, how complex sport is. Wieczór ten pokazał, między innymi, jak złożony jest sport. Seemingly simple matter of playing ball is in fact a matter of complex interrelations. Z pozoru prosta kwestia grania w piłkę, w rzeczywistości jest kwestią skomplikowanych zależności.

1.Sport is, of course, a matter of… sport. Sport to oczywiście kwestia… sportu. The championship won by Polish volleyball players is one of the greatest achievements in the history of not only the discipline but sport in general. Mistrzostwo zdobyte przez polskich siatkarzy jest jednym z największych osiągnięć w historii nie tylko tej dyscypliny, ale sportu w ogóle. It equals the achievement of Wagner’s team, competes with medals won by Małysz and Stoch and definitively beats any achievements in Polish football. Dorównuje ono osiągnięciom drużyny Wagnera, może konkurować z medalami Stocha i Małysza i zdecydowanie przebija wszelkie osiągnięcia w polskiej piłce nożnej. Don’t get me wrong, I appreciate the successes of “Górski Eagles” but world champions are world champions; their medals are gold, not bronze. Nie zrozumcie mnie źle, doceniam sukcesy Orłów Górskiego, ale co mistrzowie świata, to mistrzowie świata; ich medale są złote, a nie brązowe. Speaking of gold… A skoro mowa o złocie…

2.Sport is a matter of business. Sport jest kwestią biznesową. More than 500 thousand people bought tickets to see the matches in different arenas in Poland. Ponad 500 tysięcy ludzi kupiło bilety by obejrzeć turniejowe mecze w różnych arenach w Polsce. Multiply that by the price of a ticket and you get a really lofty sum. Pomnóżcie to przez cenę biletu, a wyjdzie całkiem pokaźna suma. A lot of those who bought the tickets came from abroad. Wielu z tych, którzy owe bilety nabyli przyjechało z zagranicy. Just think how much they spent on hotels, restaurants and transport. Pomyślcie tylko ile wydali na hotele, restauracje i transport. Most of the fans wore special outfits and accessories. Większość kibiców ubrana była w specjalne stroje i dodatki. Thousands of t-shirts, caps, scarfs, hats, wigs and flags were sold; again a lofty sum. Sprzedano tysiące koszulek, czapek, szalików, kapeluszy, peruk i flag; znowu pokaźna suma. And all that because of just one event, which made some of us to invest in very specific TV receivers. A wszystko to przy okazji jednego wydarzenia, które niektórych z nas zmusiło do zainwestowania w konkretne dekodery TV. Speaking of television… A skoro mowa o telewizji…


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Marzena   2014-10-23

Super teksty, pozdrawiam


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności