Nabór wniosków do końca kwietnia!

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23
Nabór wniosków do końca kwietnia!

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk.

 

1. Podstawa prawna:


Uchwała Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pasłęk, zwana dalej "Uchwałą".

 

2. Planowana kwota dotacji:


W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2019 zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła.

 

3. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

 

Dotacja celowa jest udzielana na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza tj. na dofinansowanie kosztów inwestycji, które w wyniku realizacji zapewniają osiągnięcie efektu ekologicznego, poprzez trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:
1) kocioł bezrusztowy, bez możliwości montażu dodatkowego rusztu, zasilany pelletem, spełniający wymagania 5 klasy w zakresie emisji i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303-5:2012;
2) podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

 

4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej:

 

Dotacja może być udzielona podmiotom, o których mowa w § 1 Uchwały posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, tj.:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym;
b) wspólnotom mieszkaniowym;
c) osobom prawnym;
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

5. Wysokość dotacji celowej:

 

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji, po zawarciu Umowy, do których zalicza się:
1) w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł 5 klasy zasilany pelletem – koszt zakupu oraz montażu kotła;
2) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej – koszt zakupu i montażu węzła cieplnego; koszt wykonania zewnętrznych instalacji odbiorczych tzn. połączeń pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a instalacją wewnętrzną budynku, przez co należy rozumieć przyłącza wykonane pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a zaworem odcinającym za zestawem pomiarowym zużycia energii cieplnej w budynku; koszty wykonania wewnętrznej instalacji c.o.

 

Dotacja może być udzielona w kwocie nie większej niż 3 000,00 zł brutto na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła na jednej nieruchomości budynkowej (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej) lub jednej nieruchomości budynkowej/lokalowej (w przypadku montażu pieca na pellet). Dotacja celowa zostanie wypłacona na wskazany rachunek bankowy, po zrealizowaniu inwestycji. W przypadku, gdy łączne koszty inwestycji będą niższe niż 3 000,00 zł - dotacja zostanie wypłacona do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

 

6. Dotacja udzielana jest na Wniosek:

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk. Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: www.paslek.pl w zakładce Dla mieszkańców → Ochrona środowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: paslek-um.bip-wm.pl w zakładce Poradnik interesantaOchrona środowiska oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w biurze obsługi interesanta i w pokoju nr 20).

 

Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
- dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości;
- aktualna mapa nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji;
- inne: kopia umowy przyłączeniowej (w przypadku dotacji na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej).

 

7. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji celowej:


1) wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30.04.2019 r.;
2) wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku;
3) datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku;
4) wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:
a) osobiście w sekretariacie lub w pokoju nr 20;
b) albo wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

8. Informacje dodatkowe:


1) Ocena wniosków o udzielenie dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji inwestycji, w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą.


2) Wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie formalnej w terminie 30 dni od daty ich wpływu.


3) W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie. Wnioski nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia nie będą rozpatrywane.


4) Wniosek o udzielenie dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: został złożony w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin.


5) Pozytywna ocena wniosku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zwanej dalej "Umową". Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz miejscu i terminie podpisania umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy na miejscu i w wyznaczonym terminie lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania inwestycji.


6) Wnioski pozytywnie rozpatrzone i niezrealizowane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, bez konieczności ich ponownego składania.


7) Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji po zawarciu umowy, w terminie i na zasadach w niej określonych.


8) Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji, o czym Wnioskodawca zawiadamia Burmistrza Pasłęka w formie pisemnej, w terminie 30 dni od jej zakończenia (załącznik nr 5 – wzór zawiadomienia) i dostarcza dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj. imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów lub wykonania usług potwierdzone fakturami VAT, które nie moga być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy o dotację oraz dowody zapłaty za zakupione urządzenia, materiały lub wykonane usługi, kserokopię protokołu odbioru robót, kserokopię umowy z dostawcą ciepła (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej), oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie pieca do punktu złomowania lub opinią kominiarską o trwałym odłączeniu pieca kaflowego od przewodów kominiarskich. Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty w oryginale do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie.


9) Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji zostanie poddane ocenie formalnej w terminie 30 dni od daty wpływu, poprzez: sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji oraz kontrolę osiągniętego efektu ekologicznego i sprawdzenie prawidłowości realizacji inwestycji (oględziny w miejscu realizacji inwestycji). Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.


10) W przypadku gdy Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełnione zawiadomienie podlega ponownej ocenie.


11) Protokół z kontroli potwierdzający kompletność i prawidłowość złożonej dokumentacji, prawidłowość realizacji inwestycji oraz osiągnięcie efektu ekologicznego, będzie podstawą do wypłaty kwoty dotacji celowej.


12) Dotacja nie zostanie wypłacona jeżeli: pomimo wezwania Wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych Zawiadomienia o zakończeniu inwestycji; inwestycja nie została wykonana zgodnie z Umową oraz Uchwałą; w wyniku zrealizowanej inwestycji nie został osiągnięty efekt ekologiczny tj. trwale nie zlikwidowano systemu ogrzewania na paliwo stałe. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach niewypłacenia kwoty dotacji celowej.


13) Złożenie Wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji.


14) Likwidacja starego systemu ogrzewania nie dotyczy budynków nowobudowanych.


15) Dotowany dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru kotła klasy 5 zasilanego pelletem oraz dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.


16) Rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji bądź odmowie przyznania Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i nie służy od niego odwołanie.


17) Szczegółowych informacji dotyczących udzielenia Dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 55 248 20 01 wew. 61.

 

 

Wzory druków do pobrania:

 


Załączone pliki

  Wniosek dotacja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ludzie czytać   Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-24

Ja z innej beczki chcę żeby to ludzie czytali .Apel kto ma dopłaty do wody blokowej. Czyli wodomierze w domach nie zgrywają się z licznikiem blokowym . Kto ma taki problem musi walczyć od dostawców wody o częstą wymianę tych liczników w bloku nie w lokalach . Ponieważ zamula się dosyć często zwęża średnicę i śmigiełka pracują szybciej i sztucznie nabija licznik i pokazuje większy pobór wody a wcale tak nie jest i zawory zwrotne wszędzie mają być wstawione . To jest zwracanie się do wspólnot mieszkaniowych i di ludzi tego trzeba pilnować żeby nie nabijali nas w butelki bo szukają przecieków złodzieji wody a problem tkwi w blokowym liczniku i w zaworach zwrotnych a potem jest dopłata do głównego licznika bo on się zamula szlamem zwęża przekrój i licznik szybciej się obraca i nabija wodę .


#Dlaczego pelet   Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

A dlaczego pelet i sieć ciepłownicza? Gdzie ogrzewanie elektryczne lub na kocioł na paliwo płynne (jak na zdjęciu Buderus)? Czy jest jakieś uzasadnienie takiej decyzji organizacji dopłat? Ciekawe?


#Stachu#Dlaczego pelet  Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

Na zdjęciu jest piec po zdemontowaniu.


#Aha#Dlaczego pelet  Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

ja tez chce na piec olejowy


#Stachu   Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

Szkoda że nie do jutra.


#Zzz   Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

Kwota dotacji jest śmieszna przy kosztach zakupu i eksploatacji pieców na pellet, nadal w perspektywie 10 letniej taniej jest kupić piec z podajnikiem na "wszystko" niż na pellet.


#Matka Michalina   Ponad 2 mieiące temu, 2019-04-23

Pieniądz leży jak go podnieść trza pomysłu.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Festyn Policyjny

Pozostało2 dni

W najbliższą środę 24 lipca policjanci zapraszają na Festyn Policyjny z okazji...


Kwartet Smyczkowy na Orle

Pozostało20 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało34 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...