22 listopada 2019 Cecylii, Wszemily, Stefana

Nabór wniosków do końca kwietnia!

dodał 2019-04-23
Nabór wniosków do końca kwietnia!

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk.

 

1. Podstawa prawna:


Uchwała Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pasłęk, zwana dalej "Uchwałą".

 

2. Planowana kwota dotacji:


W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2019 zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła.

 

3. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

 

Dotacja celowa jest udzielana na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza tj. na dofinansowanie kosztów inwestycji, które w wyniku realizacji zapewniają osiągnięcie efektu ekologicznego, poprzez trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:
1) kocioł bezrusztowy, bez możliwości montażu dodatkowego rusztu, zasilany pelletem, spełniający wymagania 5 klasy w zakresie emisji i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303-5:2012;
2) podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

 

4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej:

 

Dotacja może być udzielona podmiotom, o których mowa w § 1 Uchwały posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, tj.:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym;
b) wspólnotom mieszkaniowym;
c) osobom prawnym;
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

5. Wysokość dotacji celowej:

 

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji, po zawarciu Umowy, do których zalicza się:
1) w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł 5 klasy zasilany pelletem – koszt zakupu oraz montażu kotła;
2) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej – koszt zakupu i montażu węzła cieplnego; koszt wykonania zewnętrznych instalacji odbiorczych tzn. połączeń pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a instalacją wewnętrzną budynku, przez co należy rozumieć przyłącza wykonane pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a zaworem odcinającym za zestawem pomiarowym zużycia energii cieplnej w budynku; koszty wykonania wewnętrznej instalacji c.o.

 

Dotacja może być udzielona w kwocie nie większej niż 3 000,00 zł brutto na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła na jednej nieruchomości budynkowej (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej) lub jednej nieruchomości budynkowej/lokalowej (w przypadku montażu pieca na pellet). Dotacja celowa zostanie wypłacona na wskazany rachunek bankowy, po zrealizowaniu inwestycji. W przypadku, gdy łączne koszty inwestycji będą niższe niż 3 000,00 zł - dotacja zostanie wypłacona do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

 

6. Dotacja udzielana jest na Wniosek:

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk. Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: www.paslek.pl w zakładce Dla mieszkańców → Ochrona środowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: paslek-um.bip-wm.pl w zakładce Poradnik interesantaOchrona środowiska oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w biurze obsługi interesanta i w pokoju nr 20).

 

Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
- dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości;
- aktualna mapa nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji;
- inne: kopia umowy przyłączeniowej (w przypadku dotacji na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej).

 

7. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji celowej:


1) wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30.04.2019 r.;
2) wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku;
3) datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku;
4) wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:
a) osobiście w sekretariacie lub w pokoju nr 20;
b) albo wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

8. Informacje dodatkowe:


1) Ocena wniosków o udzielenie dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji inwestycji, w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą.


2) Wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie formalnej w terminie 30 dni od daty ich wpływu.


3) W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie. Wnioski nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia nie będą rozpatrywane.


4) Wniosek o udzielenie dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: został złożony w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin.


5) Pozytywna ocena wniosku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zwanej dalej "Umową". Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz miejscu i terminie podpisania umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy na miejscu i w wyznaczonym terminie lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania inwestycji.


6) Wnioski pozytywnie rozpatrzone i niezrealizowane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, bez konieczności ich ponownego składania.


7) Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji po zawarciu umowy, w terminie i na zasadach w niej określonych.


8) Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji, o czym Wnioskodawca zawiadamia Burmistrza Pasłęka w formie pisemnej, w terminie 30 dni od jej zakończenia (załącznik nr 5 – wzór zawiadomienia) i dostarcza dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj. imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów lub wykonania usług potwierdzone fakturami VAT, które nie moga być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy o dotację oraz dowody zapłaty za zakupione urządzenia, materiały lub wykonane usługi, kserokopię protokołu odbioru robót, kserokopię umowy z dostawcą ciepła (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej), oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie pieca do punktu złomowania lub opinią kominiarską o trwałym odłączeniu pieca kaflowego od przewodów kominiarskich. Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty w oryginale do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie.


9) Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji zostanie poddane ocenie formalnej w terminie 30 dni od daty wpływu, poprzez: sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji oraz kontrolę osiągniętego efektu ekologicznego i sprawdzenie prawidłowości realizacji inwestycji (oględziny w miejscu realizacji inwestycji). Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.


10) W przypadku gdy Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełnione zawiadomienie podlega ponownej ocenie.


11) Protokół z kontroli potwierdzający kompletność i prawidłowość złożonej dokumentacji, prawidłowość realizacji inwestycji oraz osiągnięcie efektu ekologicznego, będzie podstawą do wypłaty kwoty dotacji celowej.


12) Dotacja nie zostanie wypłacona jeżeli: pomimo wezwania Wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych Zawiadomienia o zakończeniu inwestycji; inwestycja nie została wykonana zgodnie z Umową oraz Uchwałą; w wyniku zrealizowanej inwestycji nie został osiągnięty efekt ekologiczny tj. trwale nie zlikwidowano systemu ogrzewania na paliwo stałe. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach niewypłacenia kwoty dotacji celowej.


13) Złożenie Wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji.


14) Likwidacja starego systemu ogrzewania nie dotyczy budynków nowobudowanych.


15) Dotowany dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru kotła klasy 5 zasilanego pelletem oraz dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.


16) Rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji bądź odmowie przyznania Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i nie służy od niego odwołanie.


17) Szczegółowych informacji dotyczących udzielenia Dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 55 248 20 01 wew. 61.

 

 

Wzory druków do pobrania:

 


Załączone pliki

  Wniosek dotacja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ludzie czytać   2019-04-24

Ja z innej beczki chcę żeby to ludzie czytali .Apel kto ma dopłaty do wody blokowej. Czyli wodomierze w domach nie zgrywają się z licznikiem blokowym . Kto ma taki problem musi walczyć od dostawców wody o częstą wymianę tych liczników w bloku nie w lokalach . Ponieważ zamula się dosyć często zwęża średnicę i śmigiełka pracują szybciej i sztucznie nabija licznik i pokazuje większy pobór wody a wcale tak nie jest i zawory zwrotne wszędzie mają być wstawione . To jest zwracanie się do wspólnot mieszkaniowych i di ludzi tego trzeba pilnować żeby nie nabijali nas w butelki bo szukają przecieków złodzieji wody a problem tkwi w blokowym liczniku i w zaworach zwrotnych a potem jest dopłata do głównego licznika bo on się zamula szlamem zwęża przekrój i licznik szybciej się obraca i nabija wodę .


#Dlaczego pelet   2019-04-23

A dlaczego pelet i sieć ciepłownicza? Gdzie ogrzewanie elektryczne lub na kocioł na paliwo płynne (jak na zdjęciu Buderus)? Czy jest jakieś uzasadnienie takiej decyzji organizacji dopłat? Ciekawe?


#Stachu#Dlaczego pelet  2019-04-23

Na zdjęciu jest piec po zdemontowaniu.


#Aha#Dlaczego pelet  2019-04-23

ja tez chce na piec olejowy


#Stachu   2019-04-23

Szkoda że nie do jutra.


#Zzz   2019-04-23

Kwota dotacji jest śmieszna przy kosztach zakupu i eksploatacji pieców na pellet, nadal w perspektywie 10 letniej taniej jest kupić piec z podajnikiem na "wszystko" niż na pellet.


#Matka Michalina   2019-04-23

Pieniądz leży jak go podnieść trza pomysłu.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Kabaret Koń Polski

Pozostało7 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza na występ kabaretu Koń Polski, który...


Bartosz Furman dla chorej Liwii

Pozostało9 dni

W niedzielę 1 grudnia br. o godzinie 18:00 w klubie YOLO w Elblągu odbędzie się...


Pierniki i marcepany

Pozostało18 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają...