31 marca 2020 Beniamina, Dobromierza, Leonarda

Ogłoszenie

dodał 2019-12-20
Ogłoszenie

Zespół Szkół Ekonomicznych i  Technicznych w Pasłęku ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

 1. W dniu 07.01.2020r. roku o godzinie 1000 , w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 w sali nr  1 odbędzie się I ustny przetarg  nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości będącej własnością Powiatu Elbląskiego, a w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 1. Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w obrębie Sakówko, gmina Pasłęk oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako

  1. Kompleks 3 działek: nr 4/26 o pow. 10,8070 ha, nr 47/13 o pow.38,8819 ha, nr 198/2 o pow. 1,4289 ha (ogółem 51,1178 ha)

Wszystkie działki posiadają urządzona księgę wieczystą KW nr EL1E/00061377/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

Na nieruchomości przeważają grunty orne. Teren urozmaicony pofałdowany. Dla działek nr  4/26 i 47/13 ustanowione są na czas nieokreślony dwie służebności przesyłu dla trasy linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z towarzyszącym kablem światłowodowym. Nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka zatwierdzonego uchwałą nr  XII/110/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 2011r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z dnia 7 lutego 2012 r. poz.609) Zgodnie z tym jest to obszar  oznaczony symbolami VIII.30.PU, VIII.20.PU - tereny funkcji przemysłowych i usługowych dla działek   4/26, 47/13 oraz symbolem VIII.22.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla działki 198/2.

 1. Cena wywoławcza wynosi:

        125 600 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć  tysięcy sześćset złotych)  za kompleks trzech działek za cały okres dzierżawy (trzy lata z możliwością wypowiedzenia umowy na koniec roku kalendarzowego) płatne w trzech równych ratach:

- I rata płatna przed zawarciem umowy dzierżawy

- II rata płatna do dnia 5 stycznia 2021r.

- III rata płatna do dnia 5 stycznia 2022r.

Raty II i III będą podlegać waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonym przez Prezesa GUS.

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w formie pieniężnej, w wysokości :

25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które należy wpłacić w terminie do 02.01.2020r. na konto Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – PKO BP S.A. o/Pasłęk Nr 78 1020 1752 0000 0102 0006 8155

 1. W przypadku wygrania przetargu kwota wadium zostanie naliczona w poczet opłaty za I ratę dzierżawy.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może
  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu – wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zamknięciu przetargu ( nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

 1. W uzasadnionych przypadkach Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

 

            Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągów ul. Saperów 14A  pokój 211. (tel. 512 254 518, e-mail abakowski@powiat.elblag.pl.)