11 grudnia 2018 Damazego, Waldemara, Daniela

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019

dodał 2018-02-28
Rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk rozpoczyna się 1 marca 2018 r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r.

 

Lista placówek świadczących usługi wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pasłęk:

Przedszkole Samorządowe Nr 1w Pasłęku przy ul. 11 Listopada 8,

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku przy ul. Gdańskiej 17,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku przy ul. Jagiełły 30,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych 9,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku przy ul. 3 Maja 21,

Szkoła Podstawowa w Rogajnach,

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w roku 2015, 2014, 2013, 2012); w szczególnych uzasadnionych przypadkach na wolne miejsca mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnie.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci uczęszczające już do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (rodzice składają deklarację o kontynuowaniu edukacji).

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest prowadzona na wolne miejsca uzyskane po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego".

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica dziecka. We wniosku rodzice mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne placówki (przedszkola, oddziały przedszkolne) w preferowanej przez siebie kolejności. Wniosek składa się do jednej placówki wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dwóch postępowaniach:

1) postępowania dla mieszkańców Gminy Pasłęk,

2) postępowania przeprowadzone tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach uzyskanych po I postępowaniu - dla mieszkańców spoza Gminy Pasłęk.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe:

1. Wielodzietność rodziny kandydata,

2. Niepełnosprawność kandydata,

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie.

W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc, przeprowadza się II etap postępowania. Na II etapie postępowania brane są pod uwagę niżej wymienione kryteria i ich wartości punktowe określone uchwałą nr IV/16/17 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pasłęk (Dz.U.W.W-M z dn. 31.01.2018 r., poz.576):

1. Kandydat, którego rodzice prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym (10 pkt.),

2. Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w trybie dziennym (5 pkt.),

3. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej lub wsparciem asystenta rodziny, bądź nadzorem kuratorskim (3 pkt.),

4. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w tej szkole (10 pkt.),

5. Przedszkole lub oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położony względem miejsca zamieszkania kandydata (20 pkt).

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Pasłęk mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejsca wolnymi. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Pasłęk przeprowadza się postępowania rekrutacyjne stosując te same kryteria, jak w przypadku kandydatów będących mieszkańcami Gminy Pasłęk.

Terminarz rekrutacji ustalony zarządzeniem nr 24/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2018 r.:

 

Lp.

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r.

do 16.03.2018 r.

od 06.08.2018 r.

do 09.08.2018 r.

2.

Weryfikacja wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.03.2018 r.

do 16.04.2018 r.

od 10.08.2018 r.

do 27.08.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2018 r.

28.08.018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2018 r.

do 25.04.2018 r.

od 28.08.2018 r.

do 30.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

27.04.2018 r.

31.08.2018 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola nie jest tożsama z listą kandydatów przyjętych do przedszkola.

O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Info   2018-03-01

Przedszkola buduje, utrzymuje i finansuje gmina z dochodów własnych pochodzących z podatków mieszkańców danej gminy, dlatego miejsca w przedszkolu są tworzone przede wszystkim dla dzieci z terenu gminy.


#Lol   2018-02-28

Jak ,by nie patrzeć -przyjmowanie dzieci z poza gminy strasznie okrojone(rejonizacja powinna być zniesiona w placowkach oświatowych)Rodzic powinien mieć prawo wybrać przedszkole i szkołe!


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Muzyka dla ucha malucha

Pozostało14 minut

Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...


Biblioteka Publiczna w Pasłęku serdecznie zaprasza na przedświąteczne spotkanie z...


Świetlica Pomost zaprasza na tradycyjne Jasełka. Przedstawienie w wykonaniu dzieci...