26 lutego 2021 Miroslawa, Aleksandra
Reklama Heops

Sesja rady miejskiej

dodał Dwa tygodznie temu, 2021-02-12
Sesja rady miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 19 lutego 2021 roku (piątek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 18 grudnia i 29 grudnia 2020 r.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń w roku 2020 nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pasłęk.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz z wchodzących w jego skład obiektów rekreacyjnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z usług oraz korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Pasłęk zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021-2028.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu zegara wieżowego J.F. Weule w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (badanie murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła św. Piotra i Pawła w Mariance).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej za rok 2021 i zwrotu części wniesionej opłaty.

 20. Zapytania i wnioski sołtysów.

 21. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 22. Sprawy różne.

 23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


nasza2