Reklama Heops

Sesja XL

dodał 2022-02-05
Sesja XL

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023

Niniejszym informuję, że w dniu 11 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 21 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r. i 27 stycznia 2022 r.

 6. Wręczenie odznaczenia honorowego nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 7. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń w roku 2021 nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pasłęk.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2022-2029.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu zegara wieżowego J.F. Weule w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (badanie murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła św. Piotra i Pawła w Mariance).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (konserwacja ołtarza głównego, autorstwa Izaaka Riga, w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku - Etap II- konserwacja wybranych rzeźb ołtarza głównego)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 21. Zapytania i wnioski sołtysów.

 22. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

 • Pis pisiora pisiorem pogania
   2022-02-06

  Sesja zdalna a na otwarciu drogi beż maseczek i się cisna jak kury w kurniku . Kto elycie zabroni żyć jak sobie ustali zasady.

  • ten sam Pis pisiora pisiorem pogania
    2022-02-06

   po dźwigać doopsko, na drodze spotkać niewygodne pytania jak za to samo można z piżam nie wyłazić. Ale dzieci do szkół chodzić muszą żeby się integrować poprzez wspólne zarażanie. Załoga jachtu też najlepiej się integruje poprzez chorobę morską - inaczej przez wspólne rzyganie.

kocham jarka
Żwirownia 1140 px