6 maja 2021 Judyty, Jakuba, Filipa
Reklama Heops

Sesja XXV

dodał 2020-11-21
Sesja XXV

Niniejszym informuję, że w dniu 27 listopada2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji podzielonej na dwa posiedzenia(w dniu 23.10.2020 r. oraz 28.10.2020 r.)

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, burzowej oraz infrastruktury drogowej ul. Chabrowej w Pasłęku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący utworzenia żłobka publicznego w Pasłęku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniającym dziennych opiekunów na terenie gminy Pasłęk.

 15. Zapytania i wnioski sołtysów.

 16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Żwirownia 1140 px
nasza2