18 sierpnia 2019 Ilony, Bronislawa, Heleny

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2019-06-01
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024

Z końcem 2019 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Miejska w Pasłęku ma obowiązek najpóźniej do końca października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2020 - 2024 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy Pasłęk.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 52, z późn. zm.) ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Pasłęk.


Biuro Rady Miejskiej w Pasłęku informuje, iż kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Pasłęku ( Urząd Miejski w Pasłęku, pok. nr 29 ) do dnia 30 czerwca 2019 r. na karcie zgłoszenia ławnika.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku pok. nr 29 oraz w Biurze Obsługi Interesanta urzędu (parter) lub pobrać poniżej w formie elektronicznej.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu ustaliło następującą liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Miejską w Pasłęku:
- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 11 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 2 ławnik,
- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ławników.


W przypadku pytań proszę kontaktować się z Urzędem Miejskim w Pasłęku, tel. 055 248 20 01 (nr wew. 15 i 16)

Dokumenty do pobrania:

 Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Nick   Ponad 2 mieiące temu, 2019-06-01

Oferta w sam raz dla belfrów ino mają czas na bycie radnym to kolejna fucha do podreperowania budżetu! Ino marmury drogie som a nie każdy chce byle dębowe schody robić.


#Aha#Nick  Ponad 2 mieiące temu, 2019-06-02

oni już dawno pobudowali


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

VIII Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku już w niedzielę. Co w programie?

Pozostało38

  Jarmark regionalnych produktów i rękodzieła, historyczny...


Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało7 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało27 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....