22 października 2019 Halki, Filipa, Salomei

Zadania publiczne 2018 - trwa konkurs ofert

dodał 2018-01-24
Zadania publiczne 2018 - trwa konkurs ofert
Do końca stycznia stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mogą jeszcze składać swoje oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Na realizację niżej wymienionych zadań przeznaczono 265.500 zł.

 

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym – 2018”. 

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 16:00.

 

I. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI”
1 .Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk – 10.000 zł

 

 

II. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”
1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy  i ich rodzin – 25.000 zł

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO”
1. Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja - 90.000 zł
Opis powyższego zadania:
1) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację/kastrację;
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Powyższe cele powinny zostać osiągnięte między innymi poprzez realizację następujących działań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 z
późn. zm.):
1. zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym: zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt oraz
inne usługi weterynaryjne (leczenie, zabiegi profilaktyczne), zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, środków opatrunkowych itp.;
2. odławianie bezdomnych zwierząt;
3. zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pasłęk i poszukiwanie dla nich właścicieli;
4. zapewnienie leczenia i profilaktyki  zwierzętom bezdomnym;
5. prowadzenie interwencji dotyczących zwierząt bezdomnych;
6. propagowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi;
7. zakup karmy dla zwierząt;
8. poprawa warunków bytowania zwierząt oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania;
9. wsparcie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz
działań poprzez:
a) pomoc w odławianiu kotów wolno żyjących w celu przeprowadzenia zabiegów kastracji, sterylizacji lub
leczenia;
b) udział w interwencjach dotyczących bytowania kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pasłęk
i ochrona ich miejsc bytowania.
Składane oferty muszą obejmować swoim zakresem zabiegi sterylizacji/kastracji.

2. Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk - 8.000 zł

 

IV. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”
1. Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk – 8.000 zł
2. Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk - 15.000 zł

 

V. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM”
1. Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta
i Gminy Pasłęk - 15.000 zł
2. Klub seniora - 5.000 zł

 

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W  TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB”
1. Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych – 10.000 zł


VII. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
1. Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i
warsztatów  muzycznych – 27.000 zł
2. Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – 5.000 zł

 

VIII. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”
1. Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk 21.500 zł

 

IX. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA”
1.Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Miasta i Gminy Pasłęk – 6.000 zł

 

X. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO”
1. Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym Miasta i Gminy Pasłęk – 5.000 zł

 

XI. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ”
1.Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk -10.000 zł
2. Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości – 5.000 zł

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Przyjazny Bank   2018-01-24

Getin Bank nie obronił swoich racji przed sądem, który utrzymał w mocy 5 mln zł kary za sprzedawane klientom polisolokaty. W podobne produkty w innych bankach weszło kilka milionów Polaków. Zdaniem Rzecznika Finansowego praktycznie nie dawały klientom szans na obiecywany zarobek."Kara finansowa w wysokości 5 mln zł dla Getin Banku została utrzymana. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. nielegalnych praktyk banku dot. polisolokat jest prawomocny"


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało14 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...


Przypominamy - Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało14 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...


IV Pasłęckie Biegi Niepodległości

Pozostało17 dni

8 listopada 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Jana Pawła II w Pasłęku odbędą się IV...