21 lutego 2019 Eleonory, Fortunata, Roberta

Zadania publiczne 2018 - trwa konkurs ofert

dodał 2018-01-24
Zadania publiczne 2018 - trwa konkurs ofert
Do końca stycznia stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mogą jeszcze składać swoje oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Na realizację niżej wymienionych zadań przeznaczono 265.500 zł.

 

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym – 2018”. 

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 16:00.

 

I. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI”
1 .Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk – 10.000 zł

 

 

II. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”
1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy  i ich rodzin – 25.000 zł

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO”
1. Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja - 90.000 zł
Opis powyższego zadania:
1) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację/kastrację;
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Powyższe cele powinny zostać osiągnięte między innymi poprzez realizację następujących działań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 z
późn. zm.):
1. zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym: zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt oraz
inne usługi weterynaryjne (leczenie, zabiegi profilaktyczne), zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, środków opatrunkowych itp.;
2. odławianie bezdomnych zwierząt;
3. zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pasłęk i poszukiwanie dla nich właścicieli;
4. zapewnienie leczenia i profilaktyki  zwierzętom bezdomnym;
5. prowadzenie interwencji dotyczących zwierząt bezdomnych;
6. propagowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi;
7. zakup karmy dla zwierząt;
8. poprawa warunków bytowania zwierząt oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania;
9. wsparcie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz
działań poprzez:
a) pomoc w odławianiu kotów wolno żyjących w celu przeprowadzenia zabiegów kastracji, sterylizacji lub
leczenia;
b) udział w interwencjach dotyczących bytowania kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pasłęk
i ochrona ich miejsc bytowania.
Składane oferty muszą obejmować swoim zakresem zabiegi sterylizacji/kastracji.

2. Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk - 8.000 zł

 

IV. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”
1. Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk – 8.000 zł
2. Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk - 15.000 zł

 

V. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM”
1. Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta
i Gminy Pasłęk - 15.000 zł
2. Klub seniora - 5.000 zł

 

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W  TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB”
1. Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych – 10.000 zł


VII. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
1. Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i
warsztatów  muzycznych – 27.000 zł
2. Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – 5.000 zł

 

VIII. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”
1. Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk 21.500 zł

 

IX. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA”
1.Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Miasta i Gminy Pasłęk – 6.000 zł

 

X. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO”
1. Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym Miasta i Gminy Pasłęk – 5.000 zł

 

XI. PRIORYTETOWE ZADANIA W SFERZE „PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ”
1.Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk -10.000 zł
2. Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości – 5.000 zł

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Przyjazny Bank   2018-01-24

Getin Bank nie obronił swoich racji przed sądem, który utrzymał w mocy 5 mln zł kary za sprzedawane klientom polisolokaty. W podobne produkty w innych bankach weszło kilka milionów Polaków. Zdaniem Rzecznika Finansowego praktycznie nie dawały klientom szans na obiecywany zarobek."Kara finansowa w wysokości 5 mln zł dla Getin Banku została utrzymana. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. nielegalnych praktyk banku dot. polisolokat jest prawomocny"


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej

Pozostało6 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza 27 lutego (środa) na godzinę 17:00 na...


Wygraj 1000 zł na Turnieju Koszykówki ŚGO V

Pozostało8 dni

1-go marca (piątek) o godz. 16:00 w Sali LO ul. Zwycięstwa 28  w Pasłęku...


Recital na Dzień Kobiet

Pozostało17 dni

Z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza 10 marca (niedziela) 2019 r. o...