19 stycznia 2021 Henryka, Mariusza, Marty
Reklama Heops

Oferta pracy: ASYSTENT RODZINY

Ogłoszenie zostało dodane - 2020-06-16


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RYCHLIKACH

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach

 

Stanowisko pracy: Asystent Rodziny

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Termin składania dokumentów: 17 czerwca  godz. 15:00

Termin zatrudnienia: lipiec 2020

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzoną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie zgodne z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ).

5. Prawo jazdy kategorii B,

6. Samochód prywatny, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,

7. Wiedza i doświadczenie,

8.Znajomość przepisów u ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw związanych z pracą pracownika socjalnego,

9. Dobra znajomość obsługi komputera.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821. ).;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) realizacja zadań określonych ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);

n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 821).;

p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

r) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

s) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 218. ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

3. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
  •  

Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystent rodziny” do dnia 17 czerwca 2020r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

2. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.

4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko asystent rodziny.

5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane. GOPS w Rychlikach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

6. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki, oraz na tablicy informacyjnej. Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rychlikach

Patrycja Ramanasza2