23 maja 2019 Iwony, Dezyderego, Kryspina

PRACA - PSYCHOLOG

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad 2 mieiące temu, 2019-03-01


Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

PSYCHOLOG

I. Nazwa i adres jednostki: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy

II. Określenie stanowiska: PSYCHOLOG

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę

IV. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (równoważny system czasu pracy)

V. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

b) wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. prawo do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 3. umiejętność pracy w zespole i w indywidualnym kontakcie,
 4. opanowanie, odporność na stres,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
 6. dyspozycyjność, cierpliwość, kreatywność, samodyscyplina,
 7. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 8. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 9. dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.

c) wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kategorii B,
 2. pożądane doświadczenie w zawodzie,

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie diagnozy i opinii psychologicznej wychowanków.
 2. Opracowywanie zaleceń i wskazań do pracy z wychowankami.
 3. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 4. Organizowanie różnych form psychologicznej pomocy wychowankom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami klas placówek i ośrodków.
 5. Wykorzystanie elementów terapii o orientacji poznawczo – behawioralnej – praca indywidualna z dzieckiem.
 6. Dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny wychowanków.
 7. Współdziałanie oraz przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących.
 8. Poradnictwo psychologiczne dla najbliższej rodziny wychowanków oraz współpraca z rodzicami mająca na celu motywowanie do zmiany aktualnej sytuacji w stopniu umożliwiającym powrót dziecka do domu rodzinnego.
 9. Przygotowywanie informacji dotyczącej wychowanków na Zespół do spraw okresowej oceny wychowanka w placówce oraz udział w zespołach.
 10. Udział w zebraniach zespołów klinicznych na terenie grup wychowawczych.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór

 1. Praca odbywa się w trzech budynkach w różnych miejscowościach, z koniecznością przemieszczania się po różnych jego piętrach. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przed wejściem, brak podjazdu, brak windy, wąskie ciągi komunikacyjne, nieprzystosowane sanitariaty). Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami współpracujących z Placówkami zajmujących się realizacją powiązanych zadań, znajdujących się w innych budynkach. Wyjazdy w teren - środkami komunikacji(PKS),własnym lub służbowym samochodem. Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Wykonywane zadania wiążą się często z dużym obciążeniem emocjonalnym psychologa z uwagi na niesienie pomocy psychologicznej wychowankom, które doświadczyły traumy, a pomoc udzielana jest o różnych porach dnia.
 2. Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 1. CV - ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej. CV musi być podpisane i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Kopia dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z podanym adresem nadawcy i adnotacją „Nabór na stanowisko psychologa” na adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, Marwica 1, 14-411 Rychliki, osobiście w sekretariacie Centrum w godzinach pracy (7.00-15.00) lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu dokumentów do Centrum) do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie lub dokumenty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP www.dd.bip.powiat.elblag.pl.
 5. Pracodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.Zaproszenie na Festyn Ekologiczny

Pozostało2 dni

Burmistrz Pasłęka serdecznie zaprasza na"VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny",...


XXI Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny 2019

Pozostało9 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na XXI...


Konkurs Wokalny Talent 2019

Pozostało15 dni

Organizatorem XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO TALENT 2019 jest Pasłęcki...